Većina mera iz Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije nije realizovana, dobra praksa napuštena

Ove godine ističe primena LAP-a

Objavljeno 02.07.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 9 mins

Prema Akcionom planu za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji poglavlje 23, svi gradovi i opštine su imale obavezu da do 30. juna 2017. godine usvoje i primene lokalne nezavisne mehanizme za borbu protiv korupcije – antikorupcijske planove (LAP). Model za izradu LAP-a izradila je Agencija za borbu protiv korupcije. U Pančevu Lokalni antikorupcijski plan (LAP) za period 2017-2020 godine je usvojen na sednici Skupštine grada Pančeva, 17. novembra 2017. godine. Međutim, njegova primena nije zaživela.

Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na teritoriji grada Pančeva 2017 – 2020. godine, izradila je Radna grupa za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana. Svih 16 članova i članica te grupe su bili zaposleni u Gradskoj upravi što nije bilo u skladu sa Modelom lokalnog antikorpucijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave. On predviđa da „u Radnu grupu kao stalni članovi obavezno treba da budu uključeni i predstavnici organizacija civilnog društva, udruženja građana koja se bave borbom protiv korupcije, kao i predstavnici antikorupcijskih tela i/ili tela za praćenje primene etičkog kodeksa JLS (tamo gde ova tela postoje)“.

Telo za primenu Lokalnog antikorupcijskog plana nije formirano

Procedura govori da nakon usvajanja LAP-a, je potrebno formirati Komisiju za izbor članova tela za praćenje primene LAP-a, koja treba da bude sastavljena od predstavnike organa JLS, lokalnih nevladinih organizacija i udruženja građana, lokalnih medija i građana, kao i predstavnika drugih organa javne vlasti (centralnih i pokrajinskih) koji funkcionišu u lokalnoj zajednici, a koji ne predstavljaju deo sistema lokalne samouprave (na primer, predstavnici pravosudnih i drugih organa). Skupština JLS, u skladu sa rezultatima konkursa koji sprovodi Komisija, odnosno u skladu sa rang listom kandidata, donosi odluku o izboru članova tela za praćenje primene LAP-a, odnosno usvaja akt o formiranju tela za praćenje primene LAP-a.

Prema našim saznanjima, podacima dostupnim na sajtu grada Pančeva, i informacijama iz Agencije za borbu protiv korupcije, u Pančevu nije formirano telo za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana. U nacrtu LAP grada Pančeva, rok za izbor tog tela je decembar 2017. godine.

U Agenciji za borbu protiv korupcije su nas obavestili da nemaju nadležnost da prate primeneu LAP-a, već to treba da čine članovi tela za praćenje primene LAP u svakom gradu ili opštini. Takođe, kako su dodali čak i kada telo nije formirano, odgovorna lica navedena u LAP-u treba da sprovode mere, ali je mnogo bolje da postoji telo koje će nadzirati ovaj proces, daje ocene o kvalitetu sprovedenih aktivnosti, skreće pažnju odgovornim licima na rokove za sprovođenje aktivnosti, predstavljati javnosti svoje izveštaje.

Iz Gradske uprave grada Pančeva, više puta smo tražili odgovore na pitanja dokle se stiglo sa izradom Lokalnog akcionog plana i da li se sprovodi, ali odgovore nismo dobili. Pitanja smo ranije postavili Predragu Živkoviću, zameniku Gradonačelnika grada Pančeva, predsedniku Radne grupe, koji se proglasio nenadležnim. Odgovore smo potražili i od zamenice predsednika Jelene Stojković Sokolović, zaštitnice građana grada Pančeva, ali bez uspeha, kao i od tadašnje zamenice načelnika Gradske uprave Danijele Raketić. Na kraju smo poslali Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, sa pitanjima, a odgovor je bio da se sa pitanjima obratimo Kancelariji za odnose sa medijima, koja deset meseci diskriminiše našu redkaciju i ne odgovara na novinarska pitanja.

U Agenciji za borbu protiv korupcije, za naš portal rekli su da sankcije za lokalne samouprave koje nisu sprovodile aktivnosti iz LAP-a ne postoji.

„Izrada LAP i formiranje tela za njegovo praćenje je predviđena strateškim dokumentom (Akcioni plan za pregovaranje Srbije o članstvu u Evropskoj uniji za Poglavlje 23), koji ne poznaje sankcije, niti bilo drugi oblik kažnjavanja. LAP je antikorupcijski mehanizam koji treba da uvede principe dobrog upravljanja i ima snažni preventivni potencijal. U tom kontekstu, izrada, sprovođenje i praćenje LAP-a je odgovornost svake JLS pojedinačno koja izradi ovog dokumenta treba da pristupi, pre svega, zbog unapređenja funkcionisanja same JLS, a ne formalne obaveze”, stoji u odgovoru Agencije.

Smanjenje transparetnosti

Upoređujući LAP i praksu, može se zaključiti da većina mera nije realizovana, iako ove godine ističe primena dokumenta. Grad je doneo Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, ali je primetno da je dobra praksa u nekim slučajevima napuštena. Tako na primer rad Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, više nije javan, jer je poslednja informacija objvaljena u maju 2018. godine. Takođe, umesto povećanja transparentnosti u procesu usvajanja propisa, Grad Pančevo je ukinuo dostupnost informacija, između ostalog, na taj način što se više ne objavljuju odluke Gradskog veća na sajtu grada.

Lokalna samouprava nije obezbedila javnu raspravu, širu participaciju, i veću transparentnost prilikom izrade lokalnog budžeta, i izradu Građanskog vodiča kroz lokalni budžeta, već naprotiv je ukinula tu dobru praksu koja je postojala nekoliko godina.

Takođe, grad nije doneo pravilnike koji bi omogućili otklanjanje rizika od korupcije u primeni propisa u oblasti javno privatnih partnerstava, zatim nije povećao transparentnost u pogledu postojanja privatnog interesa javnih funkcionera ili privatnog interesa sa njima povezanih lica, kao okolnosti koja može voditi sukobu interesa. Tako na primer na internet prezentaciji JLS nisu objavljeni svi ugovore koje je lokalna samouprava zaključila sa funkcionerima, i sa zaposlenima u organima JLS (svih ugovora osim ugovora o radu – na primer, ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i slično). U lokalnoj samoupravi nisu se bavili ni procesom zaštite uzbunjivača.

Nije obezbeđena ni puna transparentnost procesa sufinansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, koja je predviđena u okviru Modela Lokalnog antikorupcijskog plana. Ovaj predlog nije se ni našao u pančevakom Lokalnom akcionom planu za borbu protiv korupcije, jer očigledno Radna grupa nije smatrala da je to važno.

„Transparentnost procesa se obezbeđuje kroz objavljivanje svih dokumenata koji nastaju u toku sprovođenja konkursa, a naročito dokumenata koji nastaju u radu konkursne komisije, javnost sastanaka konkursne komisije i učešće zainteresovanih predstavnika javnosti u njihovom radu – građanskih posmatrača (bez prava odlučivanja). Internim pravnim okvirom potrebno je predvideti elemente monitoringa, evaluacije i finansijske kontrole nad programima od javnog interesa koje realizuju udruženja, sa obavezom objavljanja svih izveštaja o rezultatima monitoringa, evaluacije i finansijske kontrole na internet prezentaciji JLS”, stoji u Analizi Modela Lokalnog antikorupcijskog plana, objavljenoj na sajtu grada.

Tekst je preuzet sa sajta PanPress.

One Comment to: Većina mera iz Lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije nije realizovana, dobra praksa napuštena

  1. Orvel

    3 jula, 2020

    Pancevo se davi u korupciji a najvidljiviji primer je gradnja suprotna ranijim urbanistickim planovima.Nove zgrade nicu bez razmisljanja o parkinzima i zelenima povrsinama,Zgrade nicu ,investitorska mafija se bogate a i korumpirani nadlezni u gradskoj upravi a za narod koga briga.

    Odgovori

Ostavi komentar

  • (not be published)