U okviru projekta „Za efikasnije prakse i politike javnih usluga u Pančevu u uslovima nove realnosti” koji partnerski realizuju Centar za transparentnost i edukaciju i Sinhro hub, Goran Radlovački je analizirao kvalitet usluga koje su korisnicima pružile ustanove socijalne zaštite u periodu kovid krize, od 15. marta 2020. do 15. marta 2021. godine
Na granici 27.09.2021.

Zdravstvena i ekonomska kriza uzrokovane pandemijom istakle su poseban značaj i ulogu lokalnih zajednica u brzom i efikasnom prilagođavanju uslovima nove realnosti. Centralizacija institucija uticala je na sposobnost lokalnih samouprava da samostalno reaguju u okolnostima vanrednog stanja. Grad Pančevo se, u tom smislu, nije mnogo razlikovao od ostalih lokalnih samouprava u pogledu osmišljavanja različitih praksi za nesmetano zadovoljavanje društvenih potreba tokom pandemije.

Odgovor institucija koje pružaju javne usluge na lokalnom nivou bio je neujednačen i različit. Digitalizacija usluga i procedura i pravovremeno informisanje preko medija u prvih godinu dana pandemije bile su od ključnog značaja za navikavanje na rad i život u takvim okolnostima. Oslabljen kapacitet rada uticao je na to da korisnicima javnih usluga budu uskraćene usluge i komunikacija sa zaposlenima, a naročite prepreke u modalitetima pružanja usluga osetile su se u domenu pružanja usluga socijalne zaštite.

Prema Indeksu društvenog razvoja (SIPRU) Grad Pančevo je pogodno mesto za život, s obzirom na to da je svrstan među razvijenije gradove i opštine, i u pogledu pružanja usluga socijalne zaštite, odnosno brige o socijalno ugroženima i starima. Udeo korisnika novčane socijalne pomoći u ukupnom broju stanovnika je 2018. godine bio 1,9%, što je manje od 3,5% koliko je iznosio udeo korisnika na nivou cele države. S druge strane, rashodi za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu su se, u periodu 2011-2018. povećali sa 953 dinara na 2.695 dinara. Navedeni podaci samo nominalno opisuju stanje socijalnih usluga u periodu pre pandemije. Međutim, podrobnija analiza će biti izostavljena jer se ovaj izveštaj odnosi na period prvih godinu dana pandemije koronavirusa.

Izazovi

Mere prevencije zaraze, zajedno sa pandemijom korona virusa stvorile su ozbiljne izazove za obavljanje aktivnosti socijalnog rada. Sve lokalne samouprave su se našle pred istim izazovima, te ni Pančevo u tom slučaju nije bio izuzetak….

Otvoreni poziv

Napisao/la:
Objavljeno u Na granici 14.09.2021.

Analiza kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga u Pančevu tokom pandemije

U okviru projekta „Za efikasnije prakse i politike javnih usluga u Pančevu u uslovima nove realnosti” koji partnerski realizuju Centar za transparentnost i edukaciju i Sinhro hub, Marija Mišljanov je analizirala kvalitet usluga koje su korisnicima pružili Dom zdravlja Pančevo i Opšta bolnica u periodu kovid krize, od 15. marta 2020. do 15. marta 2021. godine

Kada je reč o radu zdravstvenih institucija u Pančevu tokom pandemije, analizirani su Dom zdravlja Pančevo i Opšta bolnica Pančevo i to korišćenjem tehnika analize sadržaja, intervjua i anketnog upitnika. Podaci su prikupljani iz različitih izvora, pregledom veb sajtova i stranica na društvenim mrežama, analizom medijskih sadržaja, do pokušaja uspostavljanja neposredne komunikacije sa rukovodstvom i menadžmentom ustanova, do intervjua sa zaposlenima i kratke on-line ankete, čiji bi rezultati trebalo da ukažu na potrebe korisnika zdravstvenih usluga.

Analiza veb stranica

Prema dostupnim podacima sa veb sajta Doma zdravlja Pančevo (http://www.dzpancevo.org) ustanova se sastoji iz 10 službi, savetovališta, 20 ambulanti i broji ukupno 499 stalno zaposlenih. U posmatranom periodu, bilo je ukupno 32 objave, od kojih su 13 obaveštenja i 16 drugih tekstova, koji se tiču edukacije o raznim oboljenjima, a koji su takođe bili u vezi sa pandemijom, uz savete za prevenciju. Može se zaključiti da su obaveštenja uvremenjena i da sadrže bitne informacije. Ne postoji podatak o broju pregleda objava, što otežava praćenje koliko je zapravo građanki i građana došlo do informacije na ovaj način. Analizom dostupne dokumentacije sa veb sajta, prema statističkim podacima iz Informatora o radu Doma zdravlja Pančevo od marta 2021. godine u periodu od početka januara do kraja decembra 2020. godine, ukupan broj pregledanih pacijenata u kovid ambulanti bio je 14.100. U delu sajta koji se odnosi na transparentnost važnih dokumenta, oni su podeljena na javne nabavke, opšta dokumenta i oglase. Kada su u pitanju opšta dokumenta, dostupan je Statut Doma zdravlja Pančevo iz decembra 2009. godine, zatim pomenuti Informator o radu Doma zdravlja Pančevo iz marta 2021. godine, koji sadrži statističke podatke za prethodnu godinu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, bez datuma, Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja od decembra 2015. godine, Odluku o utvrđivanju nedeljnog rasporeda rada, početka i završetka radnogvremena…

Pančevo.city
Često smo kao građani, a pre svega kao potencijalo biračko telo, obavešteni o raznim statističkim
Siniša Janković | 23 septembra, 2021
Pančevo.city
Institut za istraživanje korupcije Kareja iz Pančeva kao organizacija civilnog društva, dostavio je Ministarstvu unutrašnjih
Redakcija | 20 septembra, 2021
Pančevo.city
U Vršcu je tokom proteklog vikenda održana 63. manifestacija Dani berbe grožđa. Tokom tih dana
Dragica Stanojlović | 22 septembra, 2021
Pančevo.city
Kao i prethodnih nekoliko puta, odsustvo je pravdao bolešću. Suđenju nije prisustvovao ni njegov advokat.
Ivana Predić | 17 septembra, 2021

Rašamon

Fotografija dana

27.9.2021. I preko vikenda redovi za analize.