Grupa od jedanaest organizacija civilnog društva zahteva od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Vlade Republike Srbije da povuku iz javne rasprave Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti koja traje do 5. avgusta.  Članovi i članice Trag fondacije, Autonomnog ženskog centra, A 11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava, Evropskog pokreta u Srbiji, Astre, Inicijative za razvoj i saradnju, Građanske inicijative, SeCons – Grupe za razvojnu inicijativu, Nacionalne koalicije za decentralizaciju, Fondacije centra za demokratiju, CRTA smatraju da se predloženim zakonskim izmenama ozbiljno ugrožavaju interesi korisnika i korisnica usluga socijalne zaštite, ograničavaju se osnovna ljudska prava, a sistem socijalne zaštite se centralizuje suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite. Nacrt zakona na neadekvatan način reguliše zakonsku materiju, neusaglašen je sa drugim propisima, kao i sa obavezama koje je Republika Srbija preuzela ratifikacijom međunarodnih ugovora kojima se garantuju osnovna ljudska prava.

Kako se navodi u saopštenju pomenutih organizacije civilnog sektora, tim nacrtom zakona predviđa se prinudni rad. Tekstom je definisano da pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti radno sposoban pojedinac ukoliko u poslednjih šest meseci nije odbio, između ostalog, učešće u javnim radovima. Predloženim nacrtom zakonskog teksta se, suprotno garancijama iz člana 20. Ustava Republike Srbije, umanjuje dostignuti nivo ljudskih prava i krše međunarodne obaveze Republike Srbije u vezi sa sprečavanjem prinudnog rada i diskriminacije.

Jedna od nedopustivih izmena odnosi se na centralizaciju sistema socijalne zaštite. Mogućnost da brojne podzakonske akte propisuje ministar bez prethodnog propisivanja osnovnih pojmova i uslova u suprotnosti je sa osnovnim načelima pravne sigurnosti i može dovesti do naknadnog umanjenja prava korisnika novčane socijalne pomoći. Dodatno, suprotno preporukama Evropske komisije o decentralizaciji sistema socijalne zaštite, lokalna samouprava neće smeti ni da postavi, ni da smeni direktora centra za socijalni rad bez prethodne saglasnosti nadležnog ministarstva.

Kako ističu eksperti i ekspertkinje nevladinih organizacija, Nacrtom zakona propisano je da se novčana socijalna pomoć uslovljava redovnim školovanjem i ostvarivanjem uspeha u obrazovnom sistemu. Ovakvo propisivanje uslova za ostvarivanje novčane socijalne pomoći u suprotnosti je sa propisima kojima se uređuje sistem obrazovanja i vaspitanja, ali i u suprotnosti sa principom najboljeg interesa deteta iz člana 3. stav 1 Konvencije o pravima deteta.

U saopštenju se apostrofira da su centrima za socijalni rad data preširoka ovlašćenja u pogledu prikupljanja podataka o korisnicima, što stvara rizik od neproporcionalnog zadiranja u prava građana i kršenja prava na privatnost iz člana 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Nacrtom zakona je propušteno ukidanje vremenskog ograničenja primanja novčane socijalne pomoći za radno sposobne korisnike ovog prava, na samo devet meseci u toku kalendarske godine. Prekidi u primanju novčane socijalne pomoći korisnike potiskuju u još dublje siromaštvo i u opasnost od drastičnog pogoršanja životnih uslova, a izlažu ih riziku od toga da postanu beskućnici. Nacrtom ovog zakona nije predviđena specijalizovana usluga besplatnog SOS telefona (24/7) koja pokriva teritoriju cele države, nije predviđena ni specijalizovana usluga sigurne kuće za žrtve nasilja, posebno žene i njihovu decu, nije specifikovana posebna podrška i zaštita za decu svedoke nasilja u porodici, a nije predviđena ni međusektorska usluga podrške za žrtve seksualnog nasilja (centra za žrtve seksualnog nasilja).

Grupa organizacija građanskog društva podseća da je čitav proces izrade predloga zakonskih izmena protekao u netranspartenom procesu i bez uključivanja relevantnih aktera i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima socijalne zaštite.

Iz svih pomenutih razloga, ova udruženja pokrenula su Inicijativu za povlačenje iz procedure Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zahtevajući da se otvori javna diskusija sa ključnim domaćim i međunarodnim akterima o prioritetima reforme sistema socijalne zaštite.

Aktivisti i aktivistkinje navedenih udruženja pozivaju sve zainteresovane građane i građanke, organizacije civilnog društva i ostale društvene aktere da se pridruže Inicijativi za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti na sledećem linku.

Putem onlajn-platforme možete poslati komentare Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i pridružiti se Inicijativi za povlačenje Nacrta zakona o izmenama i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti! Rok za slanje komentara je 5. avgust 2018. godine, do kada je i otvorena javna rasprava.

Ostavi komentar

  • (not be published)