Žalba na Rešenje o Promistovom skladištu mineralnog đubriva u Staklari

Juče je istikao rok u kome je bilo moguće poslati žalbu na Rešenje Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine o nepristupanju izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu Promistovog skladišta veštačkog đubriva u Staklari. Tekst žalbe su sastavili aktivisti i stručnjaci Inicijative „Odbranimo Teslu!” i pozvali građane da je pošalju državnim organima u što većem broju

Objavljeno 30.01.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 17 mins

Žalba u .pdf formatu, za štampanje

ZA: MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE
PREKO
REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 16
NOVI SAD

PREDMET: ŽALBA ZAINTERESOVANIH GRAĐANA MINISTARSTVU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE

Protiv rešenja Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine broj 140-501-1058/2020-05 od 4. 1. 2021. godine podnosimo blagovremenu i dozvoljenu žalbu zbog:

 • Bitne povrede upravnog postupka (izreka rešenja protivrečna razlozima njegovog donošenja, zahtev nosioca projekta koji je sa namerom pozitivnog rešenja nepotpun, ne sadrži sve potrebne uslove da bi se o istom odlučilo pobijenim prvostepenim rešenjem, izvedeni dokazi koji upravo utvrđuju suporotno od pozitivnog rešavanja nisu u potpunosti ocenjeni, niti su dati razlozi njihovog neprihvatanja za odlučivanje o neosnovanosti podnetog zahteva, a čine ih negativna mišljenja Gradske uprave Pančeva Sekretarijata za zaštitu životne sredine broj XV-07-501-168/2020 od 30. 11. 2020. godine, Udruženja Zeleni most i Udruženja Pančevo nije rupa od 3. 12. 2020. godine, Udruženja građana Institut za istraživanje korupcije Kareja od 9. 12. 2020. godine, Udruženja Karlovački vinogradi od 22. 12. 2020. godine i veliki broj mišljenja od strane zainteresovane javnosti);
 • Pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja;
 • Pogrešne primene materijalnog prava (pogrešne primene Zakona o zaštiti životne sredine i ostalih srodnih zakona koji ukazuju na podobnost pozitivnog uticaja na životnu sredinu takvog postrojenja i donošenja ovakvog prvostepenog rešenja);

O B R A Z L O Ž E NJ E

Dana 4. 1. 2021. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne doneo je Rešenje broj 140-501-1058/2020-05 i objavio obaveštenje 15. 1. 2021. u listu Pančevac o nepristupanju izrade studije o proceni uticaja na zaštitu životne sredine za projekat Rekonstrukcije i promene namene objekta 01 (objekat ostalih industrijskih delatnosti) u skladište gotovog proizvoda mineralnog đubriva, nosilac projekta je Promist d.o.o. Ovakvo rešenje je u potpunosti u suprotnosti sa pozitivno pravnim propisima, odnosno istim su učinjene bitne povrede upravnog postupka, pogrešno i nepotpuno je utvrđeno činjenično stanje i došlo je do pogrešne primene materijalnih prava:

1. Bitne povrede upravnog postupka sastoje se u tome što je izreka rešenja protivrečna razlozima njegovog donošenja, zahtev nosioca projekta koji je sa namerom pozitivnog rešenja nepotpun, ne sadrži sve potrebne uslove da bi se o istom odlučilo pobijenim prvostepenim rešenjem, izvedeni dokazi koji upravo utvrđuju suprotno od pozitivnog rešavanja nisu u potpunosti ocenjeni, niti su dati razlozi njihovog neprihvatanja za odlučivanje o neosnovanosti podnetog zahteva, a čine ih negativna mišljenja Gradske uprave Pančeva Sekretarijata za zaštitu životne sredine broj XV-07-501-168/2020 od 30. 11. 2020. godine, Udruženja Zeleni most i Udruženja Pančevo nije rupa od 3. 12. 2020. godine, Udruženja građana Institut za istraživanje korupcije Kareja od 9. 12. 2020. godine, Udruženja Karlovački vinogradi od 22. 12. 2020.godine i veliki broj mišljenja od strane zainteresovane javnosti.

2. Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.
Prvostepeni organ je donoseći pomenuto Rešenje pogrešno i nepotpuno utvrdio činjenično stanje propuštajući da utvrdi da predmetni projekat Rekonstrukcije i promene namene objekta 01 (objekat ostalih industrijskih delatnosti) u skladište gotovog proizvoda mineralnog đubriva nije u skladu sa odgovarajućim planskim dokumentom – Plan generalne regulacije Celina 7 – Luka Dunav, „Green field 2”, Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo (Sl. list Grada Pančeva, br. 32/14). Planski dokument ne dozvoljava seveso postrojenje ( tj. VI grupa preduzeća u okviru planskog dokumenta) na lokaciji kompleksa „Staklara”. Takođe, zaštitno odstojanje od naselja za VI grupa preduzeća (seveso postrojenje) bi zahtevalo minimum 1500-2500 m udaljenosti od naselja, dok je predmetna lokacija udaljena samo 260 m od prvog stambenog objekta.
Dokaz: Dokaz su projektni dokument i izvodi Plana generalne regulacije Celina 7 – Luka Dunav, „Green field 2”, Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo (Sl. list Grada Pančeva, br. 32/14). Na sledećim stranama Sl. list Grada Pančeva, br. 32/14:

Na strani 6. se navodi: „Postojeći kompleksi starih fabrika Industrije stakla Pančevo i Fabrike aviona Utva planirano je da se u narednom periodu takođe koriste za poslovno-industrijsku namenu. Ove zone definisane su kao prostori gde će biti moguća gradnja privrednih/proizvodnih objekata koji se mogu podizati pored stanovanja i koji svojim uticajem zadovoljavaju kriterijume zaštite životne sredine.”

Na strani 87. piše: „U poslovno-industrijskoj zoni moguće je lociranje delatnosti iz III i IV grupe preduzeća (metaloprerađivačka industrija, prehrambena industrija i sl).”

Na stranama 52. i 53. je navedeno: „Polazeći od veličine preduzeća, vrste, obima i intenziteta delatnosti, preduzeća se, prema mogućem uticaju na životnu sredinu, mogu podeliti u sadam grupa:

III grupa: veća preduzeća sa primetnim uticajem na životnu sredinu zbog kojeg je potrebno da budu izdvojena zaštitnim odstojanjem od stambenog naselja tako da njihova delatnost ne narušava komfor susedstvu, kao što su tržni centri i veća skladišta (bruto površine veće od 5.000 m2), turistički i rekreativni objekti, infrastrukturni projekti, prehrambena industrija, tekstilna industrija itd. Preduzeća su dužna da sprovode tehničko-tehnološke, prostorno-urbanističke i organizacione mere zaštite životne sredine;

IV grupa: velika preduzeća koja svojom delatnošću mogu znatnije da utiču na životnu sredinu i treba da budu na izvesnom zaštitnom rastojanju od stambenog naselja čime neće ekološki opterećivati susede i okolinu, kao što su metaloprerađivačka industrija, veće farme i klanice, prehrambena industrija itd. U preduzećima je obavezna primena tehničko-tehnoloških, urbanističkih i organizacionih mera zaštite životne sredine;

V grupa: velika preduzeća sa potencijalno značajnim uticajem na životnu sredinu što zahteva njihovu veću udaljenost od stambenih naselja kako ne bi ugrožavala kvalitet života, kao što su velika postrojenja za obradu otpadnih voda, velike farme, drvna industrija, industrija papira i celuloze i sl. Neophodno je da preduzeća ulažu u najbolje dostupne tehnike (best available technology) na kojima će se zasnivati njihova delatnost, kao i da sprovode tehničko-tehnološke, urbanističke i organizacione mere zaštite;

VI grupa: velika preduzeća sa potencijalno velikim uticajem na životnu sredinu koja treba locirati na znatnom odstojanju od stambenih naselja da ne bi ugrožavala kvalitet života i bezbednost suseda, kao što su pojedinačni pogoni hemijske i farmaceutske industrije, i druge. Preduzeća su dužna da u proizvodnji koriste najbolje dostupne tehnike (BAT – best available technology), da sačine politiku prevencije udesa, intenzivno brinu o bezbednosti procesa i da sprovode tehničko-tehnološke, urbanističke i organizacione mere zaštite;

VII grupa: vrlo velika preduzeća sa potencijalno najvećim uticajem na životnu sredinu koja treba da budu na velikom rastojanju od naselja da ne bi degradirala kvalitet života i ugrozila bezbednost suseda, kao što su kompleksi bazne hemijske industrije, rafinerije nafte, petrohemijske industrije, industrije stakla i sl. Obaveza je preduzeća da stalno ulažu u najbolje dostupne tehnike (BAT – best available technology), da sačine plan zaštite od udesa, intenzivno brinu o bezbednosti procesa, kontinualno smanjuju rizik od udesa, odnosno održavaju ga na niskom nivou i da sprovode tehničko-tehnološke, urbanističke i organizacione mere zaštite.

Za osnivanje novih privrednih objekata i zona na teritoriji grada Pančeva predložen je jedan deo uslova zaštite životne sredine za određene grupe preduzeća, kojima se utvrđuje neophodni minimum obaveznih zaštitnih odstojanja između mogućih izvora zagađenja, ugrožavanja i devastacije u krugu preduzeća i stambenih naselja.

* Kada je prisutno više izvora zagađivanja i opasnosti u, ili oko preduzeća, pripadnost preduzeća grupi se određuje naviše.
** Zaštitno odstojanje između i stambenih naselja. Po pravilu zaštitno odstojanje obezbeđuje se unutar granica privrednog objekta ili kompleksa.
*** PU – procena uticaja projekta na životnu sredinu (pravna osnova: 1, 2, 8);
SPU – strateška procena uticaja planova i programa na životnu sredinu (pravna osnova: 1, 3);
ID – integrisana (ekološka) dozvola (1, 4, 7);
PPU – politika prevencije udesa (1, 5, 6);
PZU – izveštaj o bezbednosti i plan zaštite od hemijskog udesa (1, 5, 6).

Takođe, prvostepeni organ je donoseći pomenuto Rešenje pogrešno utvrdio činjenično stanje propuštajući da utvrdi da je Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj izdavanjem lokacijskih uslova pod brojem 143-353-72/2018 prekršio nadležnost za prenamenu uslova, s obzirom na to da je izdao lokacijske uslove za projekat koji nije usklađen sa planskim dokumentom.
Dokaz: Prethodno navedeni izvodi Plana generalne regulacije Celina 7 – Luka Dunav, „Green field 2”, Stara Utva i Staklara u naseljenom mestu Pančevo (Sl. list Grada Pančeva, br. 32/14), kao Lokacijskih uslova pod brojem 143-353-72/2018 od 17. 8. 2018.

Prvostepeni organ je donoseći pomenuto Rešenje zanemario činjenicu da lokacijski uslovi ne sadrže sve obavezne uslove.
Dokaz: Lokacijski uslovi broj 143-353-72/2018 od 17. 8. 2018. od Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

Prvostepeni organ je donoseći pomenuto Rešenje zanemario činjenicu da je zahtev nosioca projekta nepotpun i da sadrži samo bezbednosni list za amonijum nitrat, dok su bili u obavezi da dostave bezbednoste listove i za ostale vrste hemikalija (NPK, UREA, KAN, SAN i MAP) čije skladištenje se vrši i/ili je planirano u objektu.
Dokaz: Projektna dokumentacija.

Prvostepeni organ je donoseći pomenuto Rešenje zanemario činjenicu da je zahtev nosioca projekta nepotpun i da ne sadrži ukupne kapacitete skladišta.
Dokaz: Projektna dokumentacija.

Prvostepeni organ je donoseći pomenuto Rešenje zanemario činjenicu da je zahtev nosioca projekta nepotpun jer uključuje samo projekat zaštite od požara i izrađen je u oviru Zakona o zaštiti od požara koji ne prepoznaje udese. S obzirom na to da je u pitanju seveso postrojenje koje podleže Zakonu o smanjenju rizika od katastrofe i upravljanju vanrednim situacijama i Zakonu o zaštiti životne sredine, operater seveso postrojenja je u skladu sa relevantnim zakonima i odgovarajućim pravilnicima bio u obavezi da pripremi i podnese Politiku prevencije udesa.
Dokaz: Projektna dokumentacija.

3. Pogrešne primene materijalnog prava koja se odnosi na pogrešnu primenu Zakona o zaštiti životne sredine i ostalih srodnih zakona koji ukazuju na podobnost pozitivnog uticaja na životnu sredinu takvog postrojenja i donošenja ovakvog prvostepenog rešenja.
Dokaz: član 3.31 u vezi sa članom 35. i 36. Zakona o zaštiti životne sredine koji propisuje obavezu da se za seveso postrojenje radi procena uticaja na životnu sredinu.

Prema postojećim tehničkim normativima zabranjeno je u jednom silosu skladištiti više vrsta đubriva.
Dokaz: član 14. Pravilnik o tehničkim normativima za rukovanje i skladištenje đubriva u čvrstom stanju koja sadrže amonijum-nitrat i projekatna dokumentacija (kojom je predviđeno više vrsta hemikalija u jednom skladištu).

Imajući u vidu prethodno navedeno, predlažemo da Ministarstvo zaštite životne sredine donese rešenje kojim se prvostepeno rešenje poništava, odnosno da se preinači tako što će se odbiti kao neosnovan zahtev nosioca Promist d.o.o.

Takođe, nosilac projekta PROMIST DOO je do sada neodgovorno i protivno propisima upravaljao ovim kompleksom svesno dovodeći u opasnost stanovnike grada Pančeva. Bez rešenja za puštanje u rad seveso postrojenja omogućio je u periodu od 2017. do 2018. godine skladištenje opasne materije – veštačkog đubriva amonijum nitrata u velikim u količinama na otvorenom prostoru što nije u skladu sa zakonskim propisima. U 2019. godini je prostor kompleksa „Staklara” iznajmio za potrebe snimanja indijskog filma „Baaghy 3” uz korišćenje pirotehničkih sredstava.

Samim time, imajući u vidu brojne nepravilnosti vezane za predmetni projekat i bezbednost po grad Pančevo tražimo donošenje privremene mere zabrane rada postrojenja do donošenja konačne odluke po ovom predmetu, s obzirom na to da već rade i nemaju odgovarajuće dozvole.

U Pančevu, 30. 1. 2021. g.

_______________________________
Ime i prezime

_______________________________
Adresa

_______________________________
Potpis

KO IMA PRAVO DA ŠALJE ŽALBU?
1. Ljudi koji su slali Mišljenja i dobili mejlom Rešenje i dokumentaciju

2. Svi zainteresovani građani koji su ovih dana saznali za namere Promista u našem graduVAŽNO: Žalbe se šalju POŠTOM, PREPORUČENO na adresu Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine , Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, zajedno sa uplatnicom, dokazom da je plaćena taksa od 480 dinara (važno je da sačuvate potvrdu o slanju sa današnjim datumom).

💥U PRILOGU je primer uplatnice sa brojem računa za uplatu i poziv na broj UKOLIKO šaljete iz Pančeva. Ako šaljete iz drugog grada, prema šifrarniku http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/spisak_opstina.pdf

💥KRAJNJI ROK ZA SLANJE ŽALBE JE SUBOTA, 30.JANUAR 2021. Žalba može da se šalje POJEDINAČNO ili GRUPNO. Znači, može više ljudi potpisati isti papir, samo ubacite dodatne redove za lične podatke i u tom slučaju je dovoljna samo jedna uplata takse.

One Comment to: Žalba na Rešenje o Promistovom skladištu mineralnog đubriva u Staklari

 1. Orvel

  februar 4th, 2021

  Korumpiranoj bagri nije dovoljno sto su dali dozvolu da Pancevo dignu u vazduh vec bi i na taksi da zarade. Kao da im nije bilo dovoljno ono sto su kao mito od Promista dobili.

  Odgovori

Ostavi komentar

 • (not be published)