Pančevo i zagađenje: prisustvo suspendovanih čestica u vazduhu značajan ekološki problem koji zahteva rešavanje u cilju zaštite zdravlja stanovništva

Novi Plan kvaliteta vazduha za Pančevo, na čije se usvajanje čekalo više od tri godine, predviđa niz dugoročnih mera za smanjenje zagađenja, među kojima su: unapređenje monitoringa, izrada urbanističkog plana javnih zelenih površina, ograničenje visine stambenih i poslovnih zgrada i njihovo postavljanje u skladu sa ružom vetrova i mogućnostima provetravanja grada, smanjenje zagađenja planovima za smanjenje izvora zagađenja vazduha, naročito saobraćaja, građevinskih radova i industrije

Objavljeno 27.08.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 20 mins

Nije nova vest da grad Pančevo, kao i mnogi drugi gradovi u Srbiji „pati” od zagađenog vazduha, i to već decenijama. Dok su ranije najviše doprinosili ugljovodonici (benzen, toluen, ksilen), ali i suspendovane čestice i čađ, poreklom iz fabrika južne zone, tokom poslednjih decenija glavni zagađivači su suspendovane čestice PM 10, i PM 2,5 na čije stvaranje utiču saobraćaj, grejanje i industrija.

Godinama Pančevo je grad u kojem je vazduh ocenjen trećom kategorijom (prekomerno zagađen), a shodno Zakonu o zaštiti vazduha, sve zone u kojima je vazduh III kategorije kvaliteta, u obavezi su da donesu Plan kvaliteta vazduha sa ciljem uspostavljanja poboljšanja kvaliteta vazduha kroz određene mere.

Plan kvaliteta vazduha je osnovni dokument za upravljanje kvalitetom vazduha na lokalnom nivou, predstavlja instrument politike planiranja i zaštite vazduha. Plan kvaliteta vazduha obezbeđuje donosiocima odluka na lokalnom nivou da postupaju u skladu sa predloženim merama iz svojih nadležnosti, vremenskim okvirima definisanim u Akcionom planu, ali i da prate realizaciju sprovedenih mera i rezultate postavljenih ciljeva.

On se prema Zakonu o zaštiti vazduha, izrađuje u skladu sa nacionalnom strategijom zaštite vazduha, koja je trebalo da bude doneta do 1. januara 2015. godine, ali do danas nije usvojena.

Česta slika Pančeva zimi

Grad Pančevo je izradio je Plan kvaliteta vazduha za grad Pančevo, za period 2015 – 2020. godine, koji je usvojen tek 2018. godine, i istekao je, a novi Plan kvaliteta vazduha od 2022. do 2027. godine usvojen je tek u julu ove godine, iako je izrađen u julu 2022. godine. Više puta je menjan (četiri nacrta), i očigledno nije ažuriran jer se u dokumentu barata već bajatim podacima.

Iz prethodnog proizilazi da se sa usvajanjem novog plana kasnilo više od tri godine, što pokazuje odnos gradske vlasti prema temi zagađenja vazduha, veoma važnoj za svakodnevni život građana i građanki grada Pančeva, koji to i prepoznaju.

U anketi sajta Pančevo Si Ti najveći broj ispitanika je na pitanje koji su po njihovom mišljenju najveći problemi u oblasti životne sredine, odgovorili su upravo – kvalitet i zagađenje vazduha.

„Zato što su kvalitet vazduha i zagađenje tla ključni za zdravlje ljudi, a prilično su kompromitovani bombardovanjem osiromašenim uranijumom i radom hemijske industrije. Reciklaža otpada je bitna kako štetne materije ne bi zagađivale životnu sredinu”, zaključuje jedan od ispitanika.

„Voda, vazduh i zemljište su najvažniji resursi i direktno utiču na zdravlje ljudi”, rekla je jedna ispitanica.

U crvenom i tokom leta

Analizom rezultata kvaliteta vazduha u Pančevu u dužem vremenskom periodu, kako se navodi u novom Planu, može se zaključiti da čestice (čađ i PM10) imaju najveći uticaj na zagađenje vazduha Pančeva. Prisustvo čađi u vazduhu Pančeva je naročito izraženo u periodu zime, odnosno grejne sezone. Ipak, podaci o kvalitetu vazduha prethodnih dana, pokazuju da je zagađenje prisutno i van grejne sezone.

„Čađ, PM10 i PM2,5 su čestice odgovorne za mnoge štetne zdravstvene efekte kod ljudi, naročito kod pripadnika osetljivih populacionih grupa (hronični bolesnici, deca, stari, trudnice). U sastavu čađi nalaze se aromatični ugljovodonici i policiklični aromatični ugljovodonici (PAH) visoke mase. Neki od njih, poreklom iz ložišta na ugalj i iz motora su kancerogeni. Dugoročna izloženost povišenim koncentracijama čađi može dovesti do pojave kancera pluća i drugih disajnih organa kod izloženih osoba”, piše u dokumentu.

Na osnovu rezultata brojnih studija koje su se bavile proučavanjem uticaja čestica na zdravlje, Svetska zdravstvena organizacija je usvojila stanovište da ne postoji koncentracija čestica u vazduhu koja se može smatrati bezbednom za zdravlje ljudi.

U Planu se dalje navodi da Evropska studija u okviru HRAPIE (Health risks of air pollution in Europe) projekta opisuje efekte dugotrajne ekspozicije PM2,5 na ukupni mortalitet stanovništva (starosti 30 i više godina), kao i mortalitet kardiovaskularnih i respiratornih bolesti i malignih bolesti pluća. Dugotrajna izloženost česticama PM2,5, kako piše u istoj studiji povezana je sa specifičnim mortalitetom (cerebrovaskularne bolesti, ishemične bolesti srca, opstruktivne bolesti pluća i kancer pluća). Slične zaključke daju i meta-studije.

Kod osetljive populacije koju čine mala deca, stari ljudi i ljudi bolesni od hroničnih respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja, povišene koncentracije čađi i PM10 mogu izazvati različite akutne poremećaje zdravlja kao što su poremećaji disajnog i kardiovaskularnog sistema uz pogoršanje osnovnih hroničnih bolesti, hroničnog bronhitisa i bronhijalne astme, koronarne bolesti, hipertenzije i drugih bolesti srca i krvnih sudova. Kada su izloženi zagađenju česticama ljudi sa srčanim oboljenjima mogu doživeti bol u grudima, podrhtavanje, kratko i plitko disanje, kašalj i zamaranje.

Zagađenje česticama može povećati osetljivost za respiratorne infekcije, može indukovati srčane udare kod relativno mladih ljudi, pobačaje i prevremene porođaje. Povećane koncentracije čestica u vazduhu odgovorne su za povećanu smrtnost kod bolesnika koji boluju od kardiovaskularnih bolesti (posebno ugroženi oboleli od angine pektoris i hronične srčane insuficijencije) i hroničnih respiratornih bolesti.

Zaključuje se da je prisustvo čestica u vazduhu Pančeva značajan ekološki problem koji zahteva rešavanje u cilju mnogostruke zaštite zdravlja izloženog stanovništva.

Podaci pokazuju da se na prvom mestu u obolevanju odraslog stanovništva u gradu Pančevu nalaze bolesti sistema krvotoka (20,8%), a drugo mesto pripada bolestima sistema za disanje (19,7%).

Oboljevanje predškolske dece karakterišu bolesti sistema za disanje i zarazne i parazitarne bolesti. Stopa morbiditeta kod bolesti disajnog sistema pokazuje tendenciju porasta, kao i kod zaraznih i parazitarnih bolesti, u odnosu na 2015. godinu. Vodeće mesto u oboljevanju školske dece imaju bolesti sistema za disanje, ali je zapažen pad stope oboljevanja od ove grupe bolesti.

Od ostalih polutanata važnih za kvalitet vazduha u Pančevu potrebno je izdvojiti: amonijak, azotdioksid i benzen.

Najveći zagađivači – industrija i saobraćaj

Novi Plan označava dve grupe ključnih zagađivača u gradu Pančevu: stacionarni izvori (poljoprivredne aktivnosti, individualna ložišta, zagađenje poreklom od industrije: industrijski pogoni u industrijskoj zoni, izvori zagađivanja u komunalnoj sredini), i difuzioni izvori (vozila sa unutrašnjim sagorevanjem).

Na osnovu podataka dostavljenih Agenciji za zaštitu životne sredine, kao ključni stacionarni izvori zagađenja vazduha poreklom iz industrije na teritoriji Grada Pančeva navode se: HIP-Azotara d.o.o Pančevo, Naftna Industrija Srbije a.d. Novi Sad, HIP Petrohemija ad Pančevo, Javno komunalno preduzeće „Grejanjeˮ, ZF Serbia d.o.o. Pančevo, Brose, Messer tehnogas, gradske toplane, Promist i TE-TO.

Značajan izvor zagađenja u urbanim sredinama jeste i saobraćaj, a starost voznog parka, vrsta goriva koje se koristi i neadekvatna urbanističko saobraćajna rešenja uslovljavaju da se stepen zagađenosti vazduha emisijom zagađujućih materija iz saobraćaja povećava.

Na osnovu broja registrovanih motornih vozila i procenjenog broja vozila u tranzitu izvršena je procena emitovane količine zagađujućih materija. Drumski saobraćaj, odnosno rad motornih vozila, predstavlja najveći antropogeni izvor oksida azota i ugljen-dioksida, kao i ugljovodonika, suspendovanih čestica i dima.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, prosečna starost vozila na teritoriji Grada Pančeva iznosi 16,4 godina, a broj registrovanih putničkih automobila raste, o čemu smo pisali.

Kako se navodi u novom Planu, većina mera iz prethodnog plana je realizovana, što je pokazala analiza PANpress-a, ali i pored toga, zagađenje nije smanjeno.

Kao najvažnije realizovane mere iz prethodnog plana, u novom dokumentu između ostalih navode se: održavanje monitoring sistema kvaliteta vazduha grada Pančeva (gasnih analizatora i softvera) sa nabavkom rezervnih delova; obezbeđivanje podsticajnih mera za korišćenje gasa kao energenta; obeležavanje značajnih datuma – Evropski dan mobilnosti; uklanjanje divljih deponija; realizacija projekta „Banat sun 4 all” – proizvodnja tople potrošne vode, putem sunčanih kolektora na toplani Kotež; aktiviranje donacije USAID implementacije 200 krovnih solarnih panela na toplani Kotež…

Kada su u pitanju kratkoročne mere Gradsko veće je u aprilu 2018. godine donelo Odluku o načinu rada sistema za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha grada Pančeva i postupanju u slučajevima povećanih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, koja praktično definiše mere Kratkoročnog akcionog plana odnosno ovom odlukom propisuje se način rada sistema za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha grada Pančeva u cilju praćenja kvaliteta ambijentalnog vazduha u Gradu, postupanje zaposlenih u sekretarijatu Gradske uprave grada Pančeva nadležnom za zaštitu životne sredine postupanje u situacijama kada dolazi do povećanja ili prekoračenja koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, u toku i van radnog vremena i informisanje javnosti u vezi sa stanjem kvaliteta vazduha.

Gradu Pančevu je italijansko ministarstvo 2010. godine doniralo mobilnu laboratoriju za reagovanje u slučaju akcidentnih situacija kao i mobilno vozilo, koja je trenutno postavljeno kao merna stanica „Narodna bašta”. Ovom mobilnom stanicom rukovodi Zavod za zaštitu zdravlja Pančevo. U skladu sa dvogodišnjim Ugovorom, koji se obnavlja, mobilno vozilo se angažuje i po potrebi u slučaju povećanog zagađenja na teritoriji grada Pančeva.

Spisak lepih želja

Novi Plan predviđa niz dugoročnih mera za smanjenje zagađenja, među kojima su: unapređenje monitoringa, izrada urbanističkog plana javnih zelenih površina, zonsko planiranje; planiranje i ozelenjavanje javnih površina i pravaca duž sabraćajnica; plansko ozelenjavanje napuštenih, neiskorišćenih površina koje se nenamenski koriste često i za odlaganje otpada i šuta; ograničenje visine stambenih i poslovnih zgrada i njihovo postavljanje u skladu sa ružom vetrova i mogućnostima provetravanja grada; redovno čišćenje i pranje ulica i puteva, kao i javnih površina, šetališta i parkinga; smanjenje zagađenja planovima za smanjenje izvora zagađenja vazduha, naročito saobraćaja, građevinskih radova i industrije; podizanje svesti javnosti o značaju kvaliteta vazduha.

Gradska vlast ima nameru da unapredi kvalitet vazduha i kroz ažuriranje Lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine, izmenu režima saobraćaja (zamenom standardnih raskrsnica kružnim tokovima; planiranjem i proširenjem zona sa ograničenjem saobraćaja; obezbeđivanjem adekvatnog gradskog prevoza sa ekološki prihvatljivim voznim parkom; povećanjem broja parkinga i poboljšanjem načina parkiranja; proširenjem broja pešačkih zona i biciklističkih staza, povećanjem broja zona usporenog saobraćaja).

Obaveze gradske vlasti pri povećanju vrednosti zagađujućih materija

U Odluci o načinu rada sistema za kontinualni monitoring kvaliteta vazduha grada Pančeva i postupanju u slučajevima povećanih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu stoji da se rezultati gradskog monitoringa prenose u realnom vremenu i prikazuju na sajtu grada Pančeva. U slučaju povećanja vrednosti zagađujućih materija koja se meri uređajima gradskog monitoringa ili se Centru žali veći broj građana, po obaveštenju iz Centra, zaposleni nadležnog sekretarijata koji je određen za pripravnost van radnog vremena, utvrđuje vrednosti koje pokazuju uređaji gradskog monitoringa, utvrđuje meteorološke podatke, pribavlja informacije od dežurnih fabrika putem Centra, a po potrebi i dodatne informacije od rukovodilaca zaštite životne sredine ili dežurnih ekologa i o nastaloj situaciji obaveštava sekretara nadležnog sekretarijata i po proceni dolazi u zgradu Gradske uprave.

Obaveza dežurnog je i da na zahtev medija da izjavu o trenutnim vrednostima zagađujućih materija, meteorološkim uslovima i informacijama dobijenim od Centra i od dežurnih lica u fabrikama, kao i da narednog dana na zahtev medija, da podrobniju informaciju o prekoračenju graničnih vrednosti zagađujućih materija. Takođe, po završetku pripravnosti, zaposleni iz nadležnog sekretarijata koji je određen za pripravnost van radnog vremena, dužan je da na osnovu rezultata merenja za prethodna dvadeset četiri časa, sačini pismeni izveštaj koji se dostavlja mejlom: Centru, načelniku i zameniku načelnika Gradske uprave grada Pančeva, Gradonačelniku i zameniku Gradonačelnika grada Pančeva, članovima Gradskog veća grada Pančeva i lokalnim medijima.

„Za teritoriju Grada Pančeva izrađena je strategija bezbednosti saobraćaja, međutim nema sveobuhvatne analize saobraćaja. Postoji prostor za drugačiju organizaciju saobraćajnog sistema. Postoji još uvek mogućnost smanjenja broja standardnih raskrsnica, povećanja drumskih zaobilaznica, mogućnost povećanja broja zona sa saobraćajnim ograničenjima, unapređenja ponude i kvaliteta javnog prevoza… Promocija biciklizma može da doprinese manjoj upotrebi automobila, promoviše zdravije stilove života i na taj način obezbedi višestruku korist. Preduslovi za ove mere su izgrađena infrastruktura i adekvatna kampanja koju će pratiti olakšice i podsticajna sredstva”, piše u Planu.

Sledeća navedena mera jeste toplifikacija i gasifikacija delova grada i korišćenje obnovljivih izvora energije uz primenu mera energetske efikasnosti. Navodi se da u gradu Pančevu postoje delovi za koje nije obezbeđeno daljinsko grejanje, a i nedovoljno je korišćenje obnovljivih izvora energije koji su ekonomski najisplativiji. Potrebno je, kako piše u Planu, iskoristiti sve mogućnosti da građani Pančeva koriste prirodni gas kao izvor za toplotnu energiju i razmotriti mogućnost priključivanja što većeg broja korisnika na daljinski sistem grejanja, i mogućnost obaveznog priključenja na daljinski sistem grejanja za novogradnju, a kod projektovanja i izgradnje stambenih objekata, posebnu pažnju posvetiti pitanju termoizolacije, kao mere za smanjenje utroška gorivnog materijala, a samim tim i smanjenja zagađenja vazduha.

Za smanjenje aerozagađenja poreklom iz toplotnih postrojenja i ložišta postoji, kako piše u planu čitav niz mera: praćenje nivoa emisije zagađujućih materija svih subjekata obavezanih zakonskom regulativom, kontrola rada postrojenja, promovisanje energetske efikasnosti objekata, kako starih tako onih čija je izgradnja tek u toku, kao i obezbeđivanje brojnih olakšica za stanovništvo, i organizovanje kampanja za poboljšanje izolacije u javnim zgradama. Takođe, predviđeno je i donošenje Programa i Plana energetske efikasnosti koji će omogućiti adekvatno kreiranje politike u oblasti energetske efikasnosti.

Mere u oblasti sanacije i rekultivacije nesanitarnih deponija podrazumevaju dugoročno rešavanje ovog problema sanacijom, remedijacijom ili dislokacijom postojećih gradskih deponija.

U oblasti zelene infrastrukture navodi se da opšta pravila građenja objekata na teritoriji Pančeva moraju biti poštovana. Potrebno je na svim lokacijama na kojima postoje sporne situacije oko potencijalno povećanog emitovanja zagađujućih materija uvesti podizanje zelenog pojasa, izvedenog kao drvored preporučenih vrsta, uređenih živih ograda… Aktivnosti usmeriti na inntenzivnije ozelenjavanje bulevarskih površina, postavljanje zelenih zidova duž saobraćajnica, gde za to postoje uslovi i obogaćivati i obnavljati zelenu infrastrukturu grada. Na ozelenjavanju grada treba ozbiljno raditi, navodi se u dokumentu.

Tekst je aktivnost projekta „PA hoće da zna!”, koji je podržala Slavko Ćuruvija Fondacija u okviru programa podrške „Mediji po meri građana”

Ostavi komentar

  • (not be published)