Nove primedbe na Urbanistički projekat za objekte u Ulici braće Jovanović 34-36

Izgradnja objekata predviđenih ovim Urbanističkim projektom u velikoj meri ugrožava stanare zgrada u Zmaj Jovinoj 5a, b, g i Karađorđevoj 13-15, a takođe i stanare novoprojektovanih objekata, pre svega zbog neusklađenosti sa važećim urbanističkim planom, Zakonom i pravilnicima propisanim na osnovu njega. Molim Komisiju da odbaci predloženi UP koji je predmet velikog nezadovoljstva stanara

Objavljeno 18.08.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 17 mins

Primedbe na Urbanistički projekat za potrebe urbanističko arhitektonske razrade lokacije na katastarskoj parceli 4248/1 KO Pančevo za planiranu izgradnju višeporodičnog stambeno poslovnog objekta spratnosti Po+P+6+Ps u Pančevu, na lokaciji Ulica braće Jovanović br. 34-36, u daljem tekstu Urbanistički projekat (UP).

Protivim se izgradnji dvorišnog objekta (Ulaz 2), planiranog predmetnim Urbanističkim projektom, kao i rešenju pojedinih delova objekta orijentisanog Ulici braće Jovanović (Ulaz 1). U tom smislu podnosim primedbe na dati projekat. Razlog protivljenja je činjenica da će oba objekta ugroziti normalan život stanara susednih zgrada na lokaciji Zmaj Jovina 5 i Karađorđeva 13-15, kao i normalno funkcionisanje fiskulturne sale OŠ „Jovan Jovanović Zmaj”, na susednoj parceli i to po više aspekata.

1. Predmetnim UP nije dat osvrt na već postojeće probleme u bloku 084 s parkiranjem koji se dramatično uvećavaju izgradnjom velikog broja novih stanova.

Ovaj UP ne sadrži analizu postojeće situacije kojom bi se prikazao odnos bloka 084 sa okruženjem (kome pripada predmetna parcela4248/1), gde bi se jasno video ogroman problem parkiranja sa kojim su suočeni stanari postojećih zgrada u bloku 084. Povećavanjem gustine naseljenosti, u ovom kao i u okolnim blokovima gde se takođe planira veliki broj stanova kao i poslovnih sadržaja (suprotna strana Ulice braće Jovanović je već u izgradnji), problem parkiranja se dramatično povećava. Trenutno je za naših 120 stanova (Zmaj Jovina 5 i Karađorđeva 13-15) na raspolaganju jedino javni parking i to 12 mesta u Karađorđevoj i 10 u Braće Jovanović, ukoliko imamo sreće. Smatram da će izgradnja objekata u Braće Jovanović 34-36 prema datom UP takođe dramatično uvećati problem parkiranja za stanare zgrada Karađorđeva 13-15 i Zmaj Jovina 5 (uzevši u obzir činjenicu da je Zmaj Jovina 5 u pešačkoj zoni). Iako su parkinzi predviđeni za stanare novoprojektovanih zgrada, drastično se povećava cirkulacija saobraćaja, zauzeće trotoara od kafića, parkiranje uslovljeno poslovnim sadržajima, dolazak gostiju i slično.

2. Izgradnja objekata na predmetnoj parceli nipodaštava postojanje bloka kao celine, jer formira svoju parcelu kao potpuno nezavisnu od postojeća dva objekta u bloku.

Počev od toga da je planirano ograđivanje novonastale parcele 4248/1, ogradom visine dva metra, projektant se ograđuje od postojećeg stanja, postojećih objekata i postojećih stanara i tako umesto da blok čini jednu celinu, dobijamo blok jasno podeljen na objekte iz prošlosti kojima je oduzeto zajedničko dvorište predviđeno za izgradnju pripadajuće podzemne garaže i za zelenilo ostavljajući nam pravo na minimum parcele oko objekata koji ne zadovoljava čak ni koeficijent izgrađenosti od 80% dozvoljen u zoni centra, već uveliko premašuje 92% (Zmaj Jovina 5) i 85% (Karađorđeva 13-15) i sa druge strane nove objekte kojima je celokupno dvorište pripalo, na nelogičan i nepravedan način ne poštujući prava ni obaveze stečene kupoprodajnim ugovorima i preparcelacijama. U cenu stana u kome živim ulazilo je i pripadajuće parking mesto, koje je investitor bio obavezan da izgradi. Umesto zajedničke, blokovske, podzemne garaže, novi investitor planira da izgradi stambeno-poslovni objekat sa podzemnim garažama i nadzemnim parking mestima, ali ni jedno mesto nije namenio nama, stanarima postojećih objekata. Molim investitora VIT INVEST da stanarima Karađorđeve 13-15 i Zmaj Jovine 5, dostavi na uvid dokumentaciju kojom mu je omogućeno da svoj objekat tretira kao zasebnu, ograđenu celinu u bloku 084, a da 120 stanova u ova dva postojeća objekta istog bloka ostavi bez parking mesta koja nam po zakonu pripadaju i da dostavi dokaze koji mu daju pravo da izgradi podzemnu garažu i parking samo za stanare novog objekta, bez poštovanja prenete obaveze izgradnje garaže za sve objekte/stanare bloka 084.

3. UP ne sadrži priloge o uklapanju objekta sa susednim objektima, što ima za posledicu propuste u dimenzionisanju, oblikovanju i neadekvatnom uklapanju objekata.

Predmetni UP nije prikazao postojeće stanje susednih objekata (zgrada u Zmaj Jovinoj 5, Karađorđeva 13-15, fiskulturna sala) ni u situaciji, ni u osnovama prizemlja, ni spratova. S obzirom na to da bi planirani objekti trebalo da se uklapaju sa postojećim čineći blok 084, i u horizontalnom i u vertikalnom smislu, nezamislivo je da se projekat radi bez adekvatnog odnosa prema postojećem stanju, već samo gabaritnim predstavljanjem postojećih, susednih objekata. I u ovom aspektu projektant je novi objekat tretirao kao izolovan, a ne kao deo bloka koji bi trebalo da bude uklopljen u celinu kako sa arhitektonsko oblikovnog stanovišta tako i sa urbanističkog.

S tim u vezi, nije prikazano kako projektant nadovezuje nove na postojeće fasade, naročito spoj fasade Karađorđeva 13-15 sa novim objektom gledano iz Karađorđeve ulice.

Kako spolja tako i u unutrašnjosti bloka spoj novog i starog objekta na unutrašnjem uglu Karađorđeve i Braće Jovanović, podrazumeva otvore na fasadi na toliko bliskom rastojanju od prozora stanova Karađorđeve 15 na dvorišnoj fasadi, pod uglom od 90 stepeni, da se stanari mogu rukovati kroz prozor. Činjenica je da ti otvori nisu na naspramnim stranama, ali je takođe vrlo nebezbedno po stanare da su prozori na tako maloj udaljenosti.

Dalje, razuđenost fasade novog objekta okrenute ka dvorištu, podrazumeva terase sa kojih se takođe direktno gleda stanarima postojeće zgrade u dnevnu sobu na veoma malom rastojanju. Ta rastojanja nisu kotirana, a smatram da je to neophodno kako bi se sagledao problem rastojanja otvora odnosno prozora i terasa na dvorišnim susednim fasadama.

4. Izgradnja objekta u dvorištu ugrožava stanare Karađorđeve 13-15 u smislu onemogućavanja minimuma osunčanosti, tj. dnevnog svetla.

Veliki broj stanova (trivertikale) postojeće zgrade u Karađorđevoj 13-15 su potpuno orjentisane ka dvorištu, što znači da sve prostorije stana dobijaju svetlost i vazduh sa te strane. Novoplanirani dvorišni objekat visine sedam etaža (Po+P+6) je na nedozvoljenom rastojanju od svih okolnih objekata (manje od 2/3 visine višeg objekta), ali najviše u tom smislu ugrožava stanare Karađorđeve 13-15, jer svojom visinom od 24,3m i širinom od 28,53m zaklanja direktno osunčanje više od polovine trajanja direktnog osunčanja kako je zakonom propisano. Direktno osunčanje ove fasade počinje od 13h i traje do zalaska sunca. Izgradnjom lamele u Braće Jovanović to vreme će se skratiti na polovinu, a izgradnjom dvorišnog objekta činiće sto odsto umanjenja. Projektant nije dao analizu osunčanja, još jednom ne vodeći računa o odnosu novih i postojećih objekata. Takođe mogućnost provetravanja se uveliko smanjuje zatvaranjem bloka na način koji je prezentovan.

Takođe blizina dvorišnog objekta i fiskulturne sale od samo 6,7m ne mora čak ni da se upoređuje sa zakonskim minimumom jer je potpuno jasno i predvidljivo da će ostaviti fiskulturnu salu bez dnevnog svetla.

5. Nedozvoljena blizina dvorišnog objekta ugrožava intimu stanara i novog i starog, omogućavajući direktan pogled u tuđ životni prostor.

Rastojanje između postojećeg objekta Karađorđeva 13-15 i novog objekta u dvorištu nije iskotirano promptno, već od granice parcele do novog objekta, pokazujući opet da se postojeće stanje ne poštuje i ne uzima u razmatranje. Pa ipak može se izračunati da je najveće planirano rastojanje 13,4m što je opet manje od zakonom dozvoljenog rastojanja od 2/3 višeg objekta što bi trebalo biti 19,4m računajući visinu objekta do slemena. Na ovaj način ugrožava se još jedan postulat ljudskih prava, pravo na intimu u sopstvenom životnom prostoru. Na isti način tertiran je i objekat u Zmaj Jovinoj 5, a takođe i odnos između dva novoplanirana objekta.

6. U cilju smanjenja rastojanja dva novoprojektovana objekta kako bi unutrašnjost bloka izgradio do maksimuma, projektant ih neopravdano proglašava jednim koristeći se pasarelom kao vezivnim sredstvom.

Projektant u ime investitora, želi da nas uveri da će izgraditi jedan objekat, koji spaja sa dve staklene „pasarele”. Reč pasarela označava na srpskom ili arhitektonskom jeziku, pešački mostić, i svojom funkcijom povezuje dve strane, dve obale, dva objekta. Postavljanjem pasarele dve obale ne postaju jedna, samo se premošćavaju, pa tako ni dva objekta ne mogu postati jedan, premošćavanjem i povezivanjem hodnika dveju zgrada. Funkcija ovih pasarela u poređenju sa povećanjem nebezbednosti stanara time što se dužine hodnika i povezanih stanova drastično uvećavaju, postaje za projektanta/investitora manje bitna. U ovom slučaju podstiče na razmišljanje da je to samo pokušaj da se izigra Zakon i nametanjem ideje da bi se pasarelom dva objekta trebala stopiti u jedan, a samim tim pravila građenja izmenila, navodi nas na pomisao da je projektant pokušao da nas nasamari i da podmetne zamku Komisiji kao i nama budućim komšijama.

7. Bezbednost stanara ugrožena je planiranim korišćenjem postojećeg pasaža iz Karađorđeve ka unutrašnjem dvorištu.

Prolaz iz Karađorđeve ka unutrašnjem dvorištu u kome se sa leve strane nalazi glavni ulaz u objekat Zmaj Jovina 5g, projektant pretvara udvosmernu saobraćajnicu koja vodi ka planiranom parkingu unutar dvorišta, čineći nebezbednim ulaz pomenutim stanarima i njihovim gostima.Takođe poziva se na dokument o službenosti prolaza koji mu omogućava tri metra širine za korišćenje umesto pet metara, koliko je neophodno za funkcionisanje parkinga. Shodno tome pomenuti prolaz ne ispunjava uslov da se proglasi saobraćajnicom u smislu pristupa parkingu.

8. Na predmetnoj parceli ne postoji minimum zelenila koji je propisan zakonom, niti je planirano sađenje drveća.

Unutrašnjost bloka je prebukirana sadržajima kao bi se postigao što veći broj parking mesta i stanova, ne ostavljajući mesta za neophodno zelenilo propisano zakonom (20%). Umesto zelene oaze u centru bloka, što bi bilo logično u nekom humanom pristupu gradnji, posebno za stanovnike Pančeva, stanari će biti izloženi ogromnoj količini izduvnih gasova koji će zbog potpune zatvorenosti bloka ostajati u prostoru mnogo duže nego kada bi provetrenost bloka bila omogućena. Takođe ni neophodni minimum od 10% drveća nije ispoštovan pa tako neće biti ni zasene, ni prečišćavanja vazduha.

9. Saobraćajno rešenje onemogućava funkcionisanje protivpožarne zaštite na zakonom propisan način.

Predmetnim UP zanemareni su propisi o načinu kretanja protivpožarnih vozila (vozilo se mora kretati samo unapred, mora postojati okretnica ili ulaz i izlaz, pristup do objekata maksimalno 25m od kolovoza saobraćajnice ukoliko se ne može ući vozilom u unutrašnjost bloka). Shodno tome kao i prezentovanoj konfiguraciji parternog rešenja, u slučaju požara nije moguć pristup i spasavanje lica sa viših spratova zgrada preko fasada iz dvorišta, kao ni obavljanje ostalih radnji u smislu protivpožarne zaštite.

10. Postavljanje 19 kontejnera uz samu fasadu fiskulturne sale ugrožava njene korisnike, u prvom redu decu.

Na fasadi fiskulturne sale postoje ventilacioni otvori na visini od 2,4m. Postavljanjem velikog broja kontejnera uz samu fasadu skoro sigurno će pruzrokovati širenje neprijatnih mirisa u unutrašnjost sale, što smatram nedopustivim i nehumanim.

11. Povećanje zagađenosti vazduha unutar bloka.

Rešenje parkinga sa 27 parking mesta u nizu i 10 garaža, ispod prozora stanara Karađorđeve 13-15, na način da je parking tako rešen da ne postoji okretnica ili proširenje koje bi omogućilo nesmetan i zakonom propisan način parkiranja, stvara teškoće u parkiranju, povećano manevrisanje i hod unazad automobilom duž cele pristupne saobraćajnice, što umnogome povećava stvaranje izduvnih gasova koji zbog zatvorenosti bloka ostaju u prostoru duže nego kada bi provetrenost bloka bila omogućena. Takođe sve navedeno stvara povećanu buku ispod samih prozora tokom 24h u toku dana.

Sve gore navedeno, navodi na zaključak da izgradnja objekata predviđenih ovim Urbanističkim projektom u velikoj meri ugrožava stanare zgrada u Zmaj Jovinoj 5a, b, g i Karađorđevoj 13-15, a takođe i stanare novoprojektovanih objekata, pre svega zbog neusklađenosti sa važećim urbanističkim planom, Zakonom i pravilnicima propisanim na osnovu njega. Molim Komisiju da odbaci predloženi UP koji je predmet velikog nezadovoljstva stanara i ostalih građana koji žele da naše Pančevo bude lepši i humaniji grad za život.

Ostavi komentar

  • (not be published)