Gradska vlast nezainteresovana za probleme Vojlovčana i Starčevaca koji žive u blizini Rafinerije nafte

Šta pokazuju rezultati ankete koju su aktivisti udruženja „Zeleni most” i „Pančevo nije rupa” sproveli 7. septembra među ukućanima u 55 domaćinstava u neposrednom okruženju Rafinerije nafte Pančevo (NIS RNP) u naseljima Vojlovica i Starčevo?

Objavljeno 11.09.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 12 mins

Na osnovu rezultata ankete, došli smo do zaključka da je gradska vlast ostala nezainteresovana za probleme sa kojima se suočava stanovništvo ovih naselja. Ti problemi nisu „stilski”, već suštinski za opstanak i normalno funkcionisanje ovih ljudi. Pitanja koja su nas zanimala se odnose isključivo na to da li je gradska vlast obavestila lokalno stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini fabrike o radovima i proširenju objekata u okviru same fabrike.

ANKETNI LIST
1. Da li ste upoznati da se gradi objekat za privremeno skladištenje opasnog otpada u okviru NIS RNP? Da Ne
2. Da li smatrate da je gradska vlast bila u obavezi da vas obavesti o planiranoj izgradnji objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada u okviru NIS RNP? Da Ne
3. Da li vas je ikada do sada gradska vlast upoznavala sa bilo kakvim projektom i radovima koji su se izvodili u okviru NIS RNP? Da Ne

Obeshrabrujući su podaci koji su prikupljeni sa terena, jer ljudi nisu upoznati sa činjenicom da se planira izgradnja skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada u okviru kompleksa RNP u Pančevu.

Od broja ispitanika sa terena, 74% se izjasnilo da ne zna da se planira izradnja pomenutog objekta, dok je 26% znalo, i to isključivo ljudi koji su aktivni na društvenim mrežama ili pojedinci koji su na bilo koji način povezani sa Gradskom upravom (uglavnom uposleni u njoj). To je zanemarujuće niska upućenost za ovako krucijalno pitanje koje se tiče prvenstveno tog stanovništva u okruženju a naravno i šire.

Pitanje koje se odnosilo na obavezu gradske vlasti kao i obrađivača Nacrta plana i Strateške procene uticaja na životnu sredinu da obaveste o planiranoj izgradnji stanovništvo MZ Vojlovica i MZ Starčevo, 91% ljudi je odgovorilo potvrdno, dok je samo 9% smatralo da gradske vlasti nemaju tu obavezu.

U nastavku ankete pitali smo sugrađane sa navedenog područja da li su ih ikada gradske vlasti upoznavale sa bilo kakvim projektom i radovima koji se planiraju i izvode u okviru kompleksa NIS RNP. Pokazalo se da u 91% ispitanih odgovor je bio odričan dok je u 9% bio potvrdan.

Ova anketa nam je ukazala na lošu ili čak nikakvu saradnju gradskih vlasti sa stanovništvom navedenog područja. Lokalna vlast i javna preduzeća su Zakonom o planiranju i izgradnji, čl. 63, bili u obavezi da za sve promene nastale u okviru Južne zone, u konkretnom slučaju RNP, obaveste ljude u neposrednoj blizini fabrike.

Na osnovu trećeg pitanja ankete, došli smo do saznanja da gradska vlast ima lošu praksu neobaveštavanja građanstva u neposrednoj blizini fabrike. Po rezultatu ankete vezano za treće pitanje čak, 91% ispitanih je reklo da ih nikada nisu obavestili o radovima ili projektima koji su se do sada realizovali ili se planiraju u bliskoj budućnosti. Samo 9% se izjasnilo da su bili upoznati ali opet preko nekih drugih izvora, a ne u direktnom obaveštavanju građanstva.

Na osnovu ove ankete kao i prikupljenih usmenih podataka možemo zaključiti da gradska vlast kako sada, tako i u pređašnjem periodu nije vodila računa o stanovništvu koje živi u neposrednoj blizini fabrike, jer su njihove kuće tu postojale i pre vremena izgradnje prvih fabričkih postrojenja u okviru Južne zone, pa time i pre same izgradnje RNP. Skoro svaka kuća u blizini ove fabrike ima nekoga ko je imao ili ima neki oblik maligniteta. Sami stanovnici tvrde da je se to desilo usled višedecenijskog zagađenja kojem su izloženi i da bolesti nisu pošteđeni ni mladi.

Napravimo poređenje NIS RNP i Filadelfijske rafinerije na osnovu „Izjave o zdravstvenim efektima rafinerija i efektom filadelfijske rafinerije”, koju je objavio Dreksel univerzitet u Filadelfiji oktobra 2019. godine. U tom dokumentu se kaže: „…Postoji čitav niz načina na koji rafinerije nafte utiču na zdravlje ljudi kroz zagađenje vazduha, zagađenje vodenih tokova i tla i psihosocijalnog stresa zbog života u blizini opasnog mesta.” U datoj Izjavi navode i da rafinerije nafte kontinuirano emituju zagađivače vazduha što zagađenje vazduha čini jednim od primarnih načina kojima rafinerije utiču na zdravlje. Poznato je da su mnogi zagađivači štetni po zdravlje ljudi i to suspendovane čestice PM 2.5, azot-dioksid NO2, sumpor-dioksid SO2 i isparljiva organska jedinjenja odnosno VOC. Svi ovi nabrojani zagađivači utiču na povećanje respratornih bolesti među stanovnicima koji žive u blizini rafinerije nafte. U istraživanju u Filadelfiji pokazalo se da su svi navedeni zagađivači dovodili do asmatičnih epizoda i opšte smanjenje funkcije pluća kod dece.

Na ovakva stanja su nam ukazali i ispitanici u Starčevu i Vojlovici u usmenim razgovorima i to kroz svoje lične primere. U navedenoj Izjavi stoji i da su negativni ishod porođaja kao i drugi zdravstveni ishodi kao i kanceri takođe povezani sa emisijom iz rafinerije. U našem radu na terenu smo došli do saznanja o pojačanoj pojavi maligniteta kako su stanovnici naglasili pogotovo kod žena.

Dalje je konstatovano u Izjavi, da stanovništvo koje se nalazi u neposrednoj udaljenosti od 5 km od rafinerije ima mnogo veću izloženost negativnom uticaju rafinerije nego stanovništvo koje je na većoj udaljenosti. U terenskom radu smo utvrdili da pojedini placevi stanovnika se graniče sa ogradom NIS RNP.

O samom uticaju po zdravlje ljudi u tolikoj blizini RNP možemo samo posvedočiti ličnim kratkotrajnim susretom sa bukom, isparenjima od kojih se nadražuje nos, grlo kao i oči, a na koje su stanovnici, nažalost uveliko naviknuti.

Život u blizini velike industrijske lokacije može biti izvor stresa, anksioznog poremećaja i depresije među stanovništvom koje živi u susedstvu. (Downy & Van Willigen, 2005.)

Napomenućemo i podatke on-line ankete, koju smo sproveli 5. septembra 2020. godine i na osnovu odgovora 178 ispitanika zaključujemo da 54% učesnika ankete ne zna da se planira izgradnja objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada, dok 46% je upoznato i to posredstvom društvenih mreža. Ovakva loša praksa obaveštavanja, ne čini dobro nikome. Stvara se osećaj da je stavnovništvo prepušteno samo sebi zarad profita velikih kompanija, i tendencije da takvi veliki projekti koji mogu imati i imaju uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a mogu biti i fatalni usled akcidenata, prolaze namerno neopaženo i bez velikog učešća javnosti. Stiče se utisak da ni vlasnici kompanije nisu zainteresovani za dobru saradnju sa stanovništvom, već da isključivo razmišljaju o profitu i da u sarednji sa državom pokušavaju da prođu neopaženo, a po štetu zdravlja stanovnika Pančeva i šire okoline.

Sugrađani koji žive u okruženju RNP su izloženi svim zagađivačima i prepušteni sami sebi bez ikoga u državnom sistemu da se zainteresuje, da ih čuju i da im pomognu. Uskraćeno im je mogućnost da prodaju svoja imanja po tržišnim cenama, jer zbog nezdrave lokacije tako nešto nije moguće ili su ucenjeni da moraju da prodaju u bescenje, što najčešće i rade, kako bi se izvukli iz zagađenja. Uskraćen im je najosnovniji mir, jer buka mašina i postrojenja unutar same fabrike to ne dozvoljava. Uskraćeno im je pravo da gaje voće i povrtarske kulture, jer od zagađenja propadaju. Uskaćena im je sigurnost jer im kuće pucaju od vibracija. Uskraćen im je svež vazduh, i čist okoliš, jer im je prvi komšija RNP.

Apelujemo i nastavićemo u svom naumu, da država uradi ono što im je bila obaveza i da otkupi kuće i placeve na tom potezu, jer život u ovim uslovima je daleko od normalnog. Da će se zeleni pojas zaštite napokon proširiti do ciljanih 1,5km od ograde fabirke i da će grad i RNP odustati od izgradnje štetnog i ugrožavajućeg po sve nas skladišta opasnog otpada u okviru svoje fabrike, koji će svojim postojanjem doprineti još većem zagađenju, na već ovoliko zagađenu i devastiranu životnu sredinu. Moramo se osvrnuti i na činjenicu da od bombardvanja 1999. godine, nikakava sanacija u okviru RNP nije urađena kako bi se smanji štetni uticaj tog nemilog događaja. Shodno tome smatramo da izgradnja novog objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada, samo može još više ugroziti sve nas. Upoznati smo sa vrstama čestica, metala, i drugih oblika zagađenja koja kruže kroz vazduh, a o vrstama otrova i hemijskih supstanci koje će se lagerovati nema objašenjenja, te ostaje samo nagađanje šta bi tamo moglo biti.

Sanja Valković, Teodora Marković, Zeleni most
Miša Sekulić, Pančevo nije rupa

Stanovnici naselja Vojlovica govore o svojoj svakodnevici

Ostavi komentar

  • (not be published)