Predlog Plana aktivnosti za sanaciju smetlišta u Kačarevu i unapređenje rada JKP „Kačarevo”

Ukupno 454 meštana Kačareva potpisalo je ovaj dokumet, koji je predat gradonačelniku, načelniku Gradske uprave, Skupštini Grada Pančeva, direktoru JKP „Higijena”, predsedniku MZ Kačarevo i direktoru JKP „Kačarevo” uz zahtev da se problem smetlišta u ovom selu reši pravno obavezujućim dokumentom, u tačno predviđenom roku. Sastanak sa pokretačima ove inicijative gradonačelnik Stevanović je zakazao za četvrtak, 30. novembar

Objavljeno 29.11.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 15 mins

Uvod

U cilju ostvarivanja visokih standarda kvaliteta života zajednice, JKP „Kačarevo” treba da bude čvrsta tačka podrške građanima. Vizija jednog javnog preduzeća u naseljenom mestu, koje broji približno 7.000 ljudi, treba da bude stvaranje održive i zdrave sredine, kroz pružanje adekvatnih usluga i posvećenost očuvanju prirode.

Kroz transparentno, efikasno i odgovorno poslovanje, javno preduzeće čija nadležnost zahteva visok nivo odgovornosti, treba da teži unapređenju svakodnevnog života građana Kačareva.

Kako smo, u bliskoj prošlosti, svi svedoci zanemarivanja komunalnih pitanja, koja su sada već brojna, a među njima je i problem neadekvatne sanacije otpada na smetlištu u naseljenom mestu Kačarevo, neformalna grupa građana predlaže plan aktivnosti koji treba da da ideju nadležnima kako da se ovaj problem reši.

Ovaj plan aktivnosti je doprinos građana Kačareva, u borbi sa poteškoćama, ali ne i preuzimanje odgovornosti za nečinjenje ili kršenje odluka po kojima posluje JKP „Kačarevo”.

Osnov rada JKP „Kačarevo” su akti samog pravnog subjekta, kao i osnivača istog, te građani razumeju svoj položaj u odnosu na činjenice u organizovanju rada i delatnosti JKP „Kačarevo”. Sa druge strane, građani, odnosno domaćinstva plaćaju usluge JKP „Kačarevo”, te je javno preduzeće u obavezi da građanima pruži usluge koje su novcem plaćene.

Dakle, ovaj plan aktivnosti predstavlja angažman građana ka ostvarivanju ciljeva koji moraju biti jasno postavljeni u odnosu na gore navedeno, uz fokus na inovacije, saradnju sa zajednicom i održivim praksama.

Zatečeno stanje

JKP „Kačarevo” je javno-komunalno preduzeće, osnovano od strane Grada Pančeva, Odlukom o osnivanju javno-komunalnog preduzeća Kačarevo u Kačarevu. Članom 17. Odluke o usklađivanju odluke o osnivanju javno-komunalnog preduzeća „Kačarevo” Kačarevo od 17. 06. 2014. koju je potpisala Gordana Topić, predsednica Komisije za propise grada Pančeva, definisano je da javno-komunalno preduzeće dužno da komunalnu delatnost obavlja na način i pod uslovima propisanim odlukom Skupštine grada, da obezbedi određeni kvalitet i kontinuitet u obavljanju komunalnih usluga prema potrebama korisnika i drugim uslovima propisanim Zakonom o komunalnim delatnostima . Članom 50. iste Odluke definisana je dužnost obavljanja delatnosti JKP u skladu sa uslovima za zaštitu i unapređenje životne sredine, kao i dužnost da JKP sprečava uzroke i otklanja štetne posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti.

U poslednje tri godine, koliko okvirno traje problem neadekvatnog upravljanja smetlištem, pre svega zbog opasnosti izbijanja požara, prema navodima građana smetlište gori gotovo bez prestanka, te da se svake nedelje može zapaziti sporadičan dim, a da se neretko dešavaju veliki požari, kada intervenišu vatrogasci. Poslednji takav požar desio se u septembru 2023. i intervencija u uspostavljanju kontrole tog požara je trajala više dana. Posle tog velikog požara, dim tinja svakodnevno.

Neformalna grupa građana je 9. 10. 2023. uputila dopis JKP-u za pribavljanje dokumentacije, kako bi se shvatila problematika u samom radu JKP „Kačarevo”. Odgovor na dopis je došao 31. 10. 2023. od strane direktora ove ustanove Zorana Markovića, gde se jasno navodi da je deponija klasifikovana kao smetlište, te da ne postoji obaveza JKP o izradi Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, a da nepostoje ni tehnički uslovi za sanaciju, jer JKP ima jednog zaposlenog.

Smetlište u Kačarevu / Foto: JKP „Kačarevo” FB

Po dobijenom odgovoru na dopis, te dokumentaciji koja je prosleđena, shvatili smo da rad JKP „Kačarevo” uređuje Odluka o određivanju komunalnih delatnosti u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva, od 14. 2. 2014. koju potpisuje Filip Mitrović, predsednik Skupštine Grada Pančeva, a koja u članu 2. definiše komunalne delatnosti u naseljenim mestima, a između ostalog i: upravljanje komunalnim otpadom. Ista odluka u tački 3. člana 3. kaže da je upravljanje komunalnim otpadom skupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija kao i selekcija sekundarnih sirovina, njihovo održavanje, skladištenje i tretman.

U našem specifičnom slučaju, smetlište ne potpada pod kategoriju deponije, te je odluka ništavna u odnosu na problem koji pred sobom imamo.

Sa druge strane, zemljište na kome se deponija tj. smetlište, nalazi se u svojini Grada Pančeva, parcela 5712/20 KO Kačarevo, a u nameni poljoprivrednog zemljišta, kategorisano kao pašnjak. Odluka ili bilo koji drugi dokument o načinu korišćenja ove parcele nam nije dostavljena.

Činjenično stanje navodi građane da dovedu u pitanje legitimnost rada JKP „Kačarevo”, uz činjenicu da redovno plaćaju usluge odnošenja smeća. Zapravo stiče se utisak, da je to jedini deo posla koji JKP vrši, a na uštrb opšte bezbednosti i adekvatnih uslova životne sredine.

Aktivnosti

Kako bi kao građani doprineli rešavanju ovog problema, u nastavku dokumenta se nalaze predlozi potencijalnih aktivnosti, za koje verujemo da mogu biti efikasne u nameri da deponija više ne gori, te da se uspostavi bezbedno upravljanje nad resursima i otpadom.

I

Kako bi se bilo kakvo rešenje primenilo, potrebno je da se pravni status smetlišta jasno definiše. Stoga predlažemo da se osnivač JKP „Kačarevo”, Grad Pančevo obaveže da će omogućiti JKP-u prenamenu zemljišta i upisivanje sadašnjeg smetlišta u registar deponija, što dalje dovodi do većih sredstava koja se odvajaju za delatnost JKP. Predlažemo i da se Grad Pančevo založi za unapređenje saradnje sa drugim komunalnim preduzećima koja mogu da prihvate deo otpada koji se sada lageruje na smetlištu u Kačarevu, a to je regionalna sanitarna deponija u Pančevu.

II

Predlažemo da se iz gradskog budžeta izdvoje dodatna sredstva za adekvatno i potpuno ograđivanje parcele na kojoj se smetlište nalazi, a ukoliko sredstva u budžetu ne mogu biti izdvojena, da se Grad uključi u prikupljanje sredstava iz drugih izvora (donacije, projekti, sponzorstva i sl.). Takođe, predlažemo da se, prema već usvojenoj sistematizaciji JKP „Kačarevo” omogući zapošljavanje još dva lica, koja bi smenski dežurala na samoj deponiji, te izveštavali direktora JKP o situaciji na terenu.

III

Predlažemo nabavku adekvatne mehanizacije koja je nedostajuća kako bi se predupredilo samozapaljenje smetlišta. Ukoliko ne postoje sredstva za ovu namenu, predlažemo da JKP angažuje podizvođača koji bi svoju mehanizaciju upotrebio na smetlištu. Predlažemo i nabavku kamiona, specijalizovanog za odnošenje smeća, jer takva specijalizovana mašina može da doprinese adekvatnijem saniranju prikupljenog otpada iz domaćinstava.

IV

Kao građani, voljni da premostimo nedostatak kapaciteta u ljudstvu, predlažemo da se organizuje odvajanje otpada u domovima, po kategorijama, kako bi reciklažne sirovine bile predate otkupnim centrima. Ovaj otpad može biti organizovano odvožen u posebnim danima, po utvrđenom rasporedu i dinamici. Na ovaj način se može obezbediti novčana dobit koju kasnije JKP može preusmeriti u druge investicije. Takođe, tražimo i da se u selo vrate tzv. zelena ostrva koja su nekada postojala, za plastiku i staklo, te da se lociraju na vidnim mestima, gde su dostupna najvećem broju građana.

V

Predlažemo da se kabasti otpad, nameštaj, tehnika i sl. takođe posebno odvozi, po utvrđenom rasporedu i dinamici, u frekvenciji koja je adekvatna broju domaćinstava. Prikupljen kabasti otpad treba uputiti na deponije koje već imaju ovu vrstu akcija, a nama najbliža je deponija Vinča. Takođe, predlažemo i da se „divlji” otkupljivači starih stvari prijave JKP kako bi se ta vrsta otpada odnosila na drugačiji način, a time bi se i izbeglo uznemiravanje građana vikendom, kada ove neformalne organizacije megafonom razglašavaju otkup po celom selu (ovakve aktivnosti ugrožavaju životnu sredinu na drugi način).

VI

Predlažemo uvođenje novih hidrofora u i oko deponije, u ulicama koje su najbliže, jer smo shvatili da većim požarom nemamo kako da branimo naseljen deo Kačareva.

VII

Predlažemo aktiviranje službe civilne vatrogasne zaštite, uvođenjem novih civila u obuku, kao i nabavkom novih sredstava za rad. Takođe, predlažemo da se članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva, obučenim dobrovoljnim vatrogascima, u radni staž uvrsti angažovanje, te da ovi ljudi budu isplaćeni za svoj rad. Predlažemo i obuku vozača vatrogasnih kola, kojih trenutno nema u Društvu.

VIII

Predlažemo revitalizaciju akcije „April, mesec uređenja Kačareva” koja je ugašena, i koja je afirmisala institucije i građane da se bave pitanjima okoline i na taj način dizala svest o zaštiti životne sredine. Predlažemo da se sve institucije i privredni subjekti obavežu potpisivanjem memoranduma o saradnji sa JKP a za realizaciju ove akcije, na srednjeročnom nivou (3-5 godina).

IX

Predlažemo da se JKP obaveže da će digitalnim putem (sajt ili društvena mreža) obaveštavati građane o komunalnim pitanjima, statusu zagađenosti vazduha, organizaciji odnošenja smeća van redovnih aktivnosti i ostalim značajnim informacijama iz oblasti komunalne delatnosti i zaštite životne sredine.

X

Predlažemo da se JKP obaveže na javni uvid planova rada, omogućavanje učešća građana u kreiranju planova, kao i izveštavanje javnosti o realizovanim aktivnostima, u pisanom dokumentu.

XI

Predlažemo da JKP na ključnim lokacijama kao što su pijaca, groblje i SC „Jezero” postavi odgovarajuće kontejnere, koji bi zamenili postojeće improvizovane, kao i da se teži tome da u skorijoj budućnosti svako domaćinstvo ima svoj kontejner, koji će danima kada se odnosi otpad, izvoziti iz svojih dvorišta. Na taj način bi se izbeglo dosadašnje razvlačenje kesa sa đubretom po zelenim površinama, ulici i groblju, što je sada slučaj.

Poziv na akciju

Ovaj plan građani podržavaju svojim potpisom i namerom da istraju u očuvanju životne sredine u mestu u kome žive.

Ovaj dokument je poslat na pisarnice sledećih institucija:

          Kabinet gradonačelnika

          Načelnik Gradske uprave

          Skupština grada Pančeva

          Direktoru JKP „Higijena”

          Predsedniku MZ Kačarevo

          Direktoru JKP „Kačarevo”

Kao građani Kačareva tražimo da se nadležni izjasne o predloženim aktivnostima i rešenjima iz ovog plana, u roku od 15 dana, te da se javno i pisanom formom obavežu o merama koje će preduzeti, kako bi se status smetlišta rešio, te kako do dramatičnih požara više ne bi došlo.

Ukoliko ne budemo naišli na odgovor institucija po ovom pitanju, pristupićemo protestnim aktivnostima sa zahtevima.

U Kačarevu, 20. 11. 2023. g.

Ostavi komentar

  • (not be published)