Primedba na Nacrt plana za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada u Rafineriji nafte Pančevo

Predsednica Udruženja „Zeleni most” iz Banatskog Brestovca Sanja Marković i predsednik udruženja „Pančevo nije rupa” Miša Sekulić uputili su 31. jula Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj primedbe na dokumente kojima se predviđa izgradnja privremenog skladišta otpada u RNP. Prenosimo integralni tekst primedbi

Objavljeno 03.08.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 11 mins

Nakon prečitavanja Nacrta Plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat. parcele br. 3576 KO Vojlovica u okviru kompleksa NIS ”Rafinerija nafte Pančevo” u Pančevu iznosimo sledeće primedbe:

 • U okviru tima koji radio na Nacrtu plana primećuje se manjkavost stručnih lica iz oblasti zaštite životne sredine (dipl. inženjer zaštite životne sredine, dipl. hemičar, dipl. biohemičar, dipl. tehnolog…) te se i podaci drugačije posmatraju.
 • U delu Uvoda, na str. 12, Izgradnjom objekta za privremeno skladištenje opasnog otpada postiže se realizacija mera i aktivnosti na zaštitu životne sredine po Akcionom planu 2011 – 2016. Nije pomenut u ovom kontekstu i Program zaštite životne sredine AP Vojvodina za period 2016-2025. godina.
 • A.3.1. Građevinsko područje sa pretežnom namenom površina, str. 18 – u okviru ovog dela teksta, pominju se „treća lica” za tretman otpada, bez detaljnijeg učešća RNP u tom delu iako se zna da po standardima EU generatori opasnog otpada su u obavezi da isti proprate od stvaranja do krajnjeg tretmana. Tako da za taj deo treba detaljnije razraditi i obrazložiti ulogu RNP, a ne da se naslućuje šta će se dešavati sa opasnim otpadom.
 • U delu „Izvod iz plana višeg reda” – Postojeće stanje objekta, namena površina i urbanistički pokazatelji, str. 16, pod manipulaciju navedena je i deponija – privremeno skladište za mulj, bez detaljnijeg opisa iste, kao ni njene tačne lokacije.
 • U delu Prikaz opštih pedoloških, morfoloških, geoloških, hidroloških, hidrografskih i seizmoloških karakteristika terena stoji na str. 19 da planirani projekat neće uticati na promene pedoloških karakteristika područja, te sa tog aspekta nema ograničenja za njegovu realizaciju i redovni rad. Premda da su se već promene desile, ova konstantacija nema smisla, pogotovo ne za neposredno okruženje RNP.

  Pedološke kao i ostale karakteristike su uopšteno za čitavu teritoriju Pančeva preuzete iz određenih radova, studija planova iz nekog ranijeg perioda i ne tiču se konkretne lokacije gde se planira izgradnja navedenog objekta.

  U istom delu str. 19, Hidrogeološke i hidrološke karakteristike područja takođe su navedene za čitavu opštinu Pančeva, bez napominjanja površinskog toka reke Nadela koja je udaljena svega 850 metara od planiranog objekta za skladištanje opasnog otpada.
 • Na str. 28, raspored opasnog otpada dat je okviru Numeričke dokumentacije dok. br. 0303-24-IDR-00-02-01. Ovaj dokument nije u prilogu. Pri tome je karakterizacija otpada napisana pogrešno, jer u Pravilniku o karakterizaciji otpada, ista se obeležava latičnim slovima Q, Y, C, H, a ne kako je nepravilno napisano, deo ćirilicom, deo latinicom, te stvara konfuziju i neprofesionalnost.

  Na istoj stranici 28, navedeno je: „Projektant je imao uvid u Izveštaje za otpadni HDS katalizator, otpadni aktivni uglaj, metalnu ambalažu od ulja, otpadno hidraulično ulje, plastičnu i metalnu ambalažu kontaminiranu depozitom, mulj od čišćenja kolona, rezervoara i opreme, upijajuće krpe i sorbeks brane zaključuje se da ove vrste otpada između ostalih imaju karakteristiku H15 – oznaka za otpad koji ima svojstvo da na bilo koji način, nakon odlaganja, proizvodi, npr. druge izluževine, koje poseduju bilo koju navedenu karekteristiku od H1 – H14”. Nigde nije napomenuta niti tabelarno prikazan detaljni prikaz H liste, kako bi se razumelo koji su to uticaji.
 • B.1.1.3. Bilans površina – na str. 29 i str. 30 dati su opisi objekata koji su svrstani u pet podcelina. Najveći prostor zauzima „Slobodan prostor za proširenje” 3710m2 ili 48,12% sveobuhvatne celine. Napomenuto je da je data fleksibilna mogućnost odstupanja u odnosu na površinu podcelina, dispoziciju objekata i saobraćajnih priključaka. Konačna površina, dispozicija objekta, položaj i broj saobraćajnih priključaka će zavisiti od procesa koji će biti planiran i defeinisaće se glavnim – izvođačkim projektom. To znači da u slobodnom prostoru za proširenje može biti i objekat veće površine, a moguća odstupanja nisu jasno definisana.
 • U delu Uslovi za priključene vodovodnih mreža, str. 32, navodi se da je u planu izgradnja novih postrojenja za preradu otpadnih voda. Nije naveden vremenski period u kojem bi se moga realizovati takav plan, ili je to imaginarna odrednica.
 • B.1.3.2. Uslovi i mere zaštite životne sredine i zdravlje ljudi – Navodi se merno mesto podzemnih voda PA-1, ali se ne navodi udaljenost tog mernog mesta od lokacije potencijalnog objekta.

  Takođe nije napomenuta dozvoljena granična vrednost buke, koja je jedan od indikatora narušavanja životne sredine.

  Nije napomenuto ko vrši merenje pijezometara.
 • U okviru Nacrta plana nisu obrađena pitanja obradivog poljoprivrednog zemljišta koje je u neposrednoj blizini, uz samu ogradu RNP, a blizu potencijalnog privremenog skladišta opasnog otpada. Vlasnici tih njiva nisu obavešteni šta se u neposrednoj blizini njihovog poljoprivrednog zemljišta planira. Nije difinisan ni otkup istih i pravljenje zaštitnog zelenog pojasa oko Rafinerije, pogotovo u delu gde je planiran napomenuti objekat. Stiče se utisak da RNP želi da izbegne odgovornost za to i prebaci istu na državne institucije koje bi trebalo da se pozabave ovim vrlo ozbiljnim pitanjem, pošto sanacija prostora nije odrađena ni nakon bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine. Blizina prvih kuća kako u naselju Vojlovica, tako i u naselju Starčevo nije ni pomenuta, te se daje utisak da su ljudi prepušteni sami sebi, bez ikakve reakcije države, sa degradiranim vrednostima nekretnina i bez mogućnosti prodaje istih, jer su pojasevi kuća u neposrenoj blizini fabrika na manje od 1500m, gde bi trebalo da bude kranji deo zaštitnog pojasa u čitavom okruženju fabrike, i te nekretninte nemaju adekvatnu tržišnu vrednost, tako da i sami stanovnici ako žele da se isele, ne mogu, jer nemaju kome da ih prodaju. Nigde nije na advekatan način spomenuto zbrinjavanje ugroženog stanovništva (otkup nekretnina) koje živi u neposrednoj blizini fabrika, a nije uzeto ni u obzir da se kompleks fabrika proširio, posebno izgradnjom TE-TO Pančevo, kao i proširivanjem kompleksa RNP i time smanjio kvalitet života tog stanovništva i ugrozio još više njihovo zdravlje i životnu sredinu.
 • Nigde nije eksplicitno objašnjeno da će otpad biti samo i isključivo generisan proizvodnjom iz RNP. Ostaje slobodan prostor od 48,12% za proširenje, te je ovo lako za zloupotrebu, a svedoci smo slučajeva zloupotrebe od strane mnogih preduzeća koja se bave opasnim otpadom i loše primene kaznene politike države, kao i olakog shvatanja problema zaštite životne sredine i zakona vezanih za istu od strane sudstva. Iz svega navedenog, postoji bojazan da će se na prostoru privremenog skladišta opasnog otpada, lagerovati i opasni otpad generisan van RNP.
 • Nigde nije naznačeno eksplicitno, koliki je vremenski period privremenog skladištenja opasnog otpada u potencijalnom privremenom skladištu istog. Tu je takođe ostavljen prostor, koji se lako može zloupotrebiti i da skladište samo imenom bude privremeno, a u praksi trajno. Iako je Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon) čl. 36 definisano: „Opasan otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji proizvođača, vlasnika i/ili drugog držaoca otpada duže od 12 meseci, osim ako je u toku postupak pribavljanja dozvole, a najduže 120 dana od isteka roka iz ovog stava.” Iako je zakonski definisan, ovaj podatak nije našao mesto u Nacrtu plana iako je od krucijalnog značaja.
 • Nigde nije naznačen spisak opasnih materija, koje se javljaju u procesu proizvodnje RNP i koje će se lagerovati u potencijalnom privremenom skladištu istih. Te i tu ostaje prostor za zloupotrebu, zbog nejasnih podataka. Svedeno je na nivo pretpostavke, a za ovakav objekat, treba se udaljiti od pretpostavki i imati jasne, tačne i detaljne informacije.

Sutra: Primedbe istih autora na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat. Parcele br. 3576 KO Vojlovica u okviru kompleksa NIS ”Rafinerija nafte Pančevo“ u Pančevu na životnu sredinu

Ostavi komentar

 • (not be published)