Primedbe na Nacrt plana za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada u Rafineriji nafte

Primedbe na Ponovni javni uvid Nacrta Plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada i Strateške procene uticaja PDR-a za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat. parcele br. 3576 K. O. Vojlovica u okviru kompleksa NIS „Rafinerija nafte Pančevo” u Pančevu na životnu sredinu. Primedbe su sačinili stručnjaci Inicijative „Odbranimo Teslu!” i udruženja Inženjeri zaštite životne sredine

Objavljeno 20.05.2021.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 12 mins

Pregledom dokumentacije priložene kao Nacrt Plana detaljne regulacije za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat. parcele br. 3576 K. O. Vojlovica, u okviru kompleksa NIS „Rafinerija nafte Pančevo” u Pančevu i Strateške procene uticaja PDR-a za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada na delu kat. parcele br. 3576 K. O. Vojlovica u okviru kompleksa NIS „Rafinerija nafte Pančevo” u Pančevu na životnu sredinu ukazuje se na sledeće nejasnoće priložene dokumentacija i prilažu se sledeće PRIMEDBE na dva dokumenta:

Ø Dokument: PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU SKLADIŠTA ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OPASNOG OTPADA NA DELU KATASTARSKE PARCELE BROJ 3576 K. O. VOJLOVICA U OKVIRU KOMPLEKSA NIS „RAFINERIJA NAFTE PANČEVO” U PANČEVU

1. Neusaglašenost sa važećim pravnim propisima

Broj strane: 13

Deo iz dokumenta: Realizacija zakonskih obaveza NIS-a u pogledu zaštite životne sredine, po osnovu zakonske regulative i standarda Kompanije: Zakon o upravljanju otpadom (Sl. gl. RS 36/2009 i 88/2010)

PRIMEDBA 1: Realizacija zakonskih obaveza predviđena je u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom koji je prestao da važi, s obzirom na to da je novi Zakon usvojen 8. decembra 2018. godine.

– Zakon o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon)

2. Neusaglašenost sa važećim pravnim propisima

Broj strane: 13

Deo iz dokumenta: Realizacija mera i aktivnosti na zaštiti životne sredine po Akcionom planu 2011-2016

PRIMEDBA 2: Realizacija mera i aktivnosti na zaštiti životne sredine predviđena je po planu koji je prestao da važi zaključno sa 2016. godinom. Budući da nije naveden pun naziv dokumenta, nije jasno koji Akcioni plan je u pitanju.

3. Neispunjenost tehnoloških uslova

Broj strane: 28

Deo iz dokumenta: Objekat je zamišljen kao natkriven, delimično zatvoren, čija je konstrukcija tradicionalna, ali tehnološki moderno opremljena.

PRIMEDBA 3: U opisu objekta nedostaju informacije o tehnološki modernoj opremi koja će biti korišćena.

4. Uticaji zračenja baklje S-3700

Broj strane: 28

Deo iz dokumenta: Susedni objekat Skladišta za privremeno skladištenje opasnog otpada je Ugljovodonična baklja, objektat S-3700, visine 140 m koji zrači određenu toplotnu energiju od plamena i na nivou zemlje, pa samim tim ima određen toplotni uticaj na predmetno skladište. Prilikom odabira lokacije za smeštaj objekta uzeti su u obzir i uticaji zračenja baklje S-3700, što je dato u dokumentu br. 0303-24-IDR-00-02-02 u okviru numeričke dokumentacije, u kome je predočeno da su ispunjeni uslovi zakonske regulative za lociranje ovog objekta na predviđenom prostoru

PRIMEDBA 4: Budući da će Ugljovodonična baklja, objektat S-3700 imati određen toplotni uticaj na predmetno skladište, neophodno je predvideti i objasniti na koji način će lako isparljiva organska jedinjenja uticati na okolinu, kao i koja lako isparljiva organska jedinjenja su u pitanju.

5. Izostavljanje bitnih informacija

Broj strane: 28

Deo iz dokumenta: Predviđeno je postavljanje folije ispod objekta, izgradnja prihvatne jame / drenažne infrastrukture za sakupljanje eventualno izlivenih tečnih otpadnih materija, prilikom ekscesnih situacija i prilikom atmosferskih padavina i/ili pranja objekta.

PRIMEDBA 5: Neophodno je definisati koja folija će biti ispod objakta, kao i da li će ona reagovati sa eventualnim izlivanjem tečnih otpadnih materija.

Ø Dokument: IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU SKLADIŠTA ZA PRIVREMENO ODLAGANjE OPASNOG OTPADA NA DELU KATASTARSKE PARCELE BROJ 3576 K. O. VOJLOVICA U OKVIRU KOMPLEKSA NIS RAFINERIJA NAFTE PANČEVO U PANČEVU NA ŽIVOTNU SREDINU

6. Neusaglašenost sa zakonskom regulativom

Broj strane: 10

Deo iz dokumenta: Podela područja Plana na urbanističke celine

Objekat je podeljen na pet celina i to:

• I – Privremeni skladišni prostor zauljenog opasnog otpada (1250 m2);

• II – Privremeni skladišni prostor tečnog opasnog otpada (640 m2);

• III – Privremeni skladišni prostor otpadne ambalaže (610 m2);

• IV – Privremeni skladišni prostor čvrstog opasnog otpada (1500 m2);

• V – Prostor za proširenje skladišta zauljenog opasnog otpada, tečnog opasnog otpada, otpadne ambalaže i čvrstog opasnog otpada, bez povećanja kapaciteta, podrazumeva samo drugačiju prostornu organizaciju. Ovaj prostor može biti korišćen i kao skladište novih kontejnera, alata, pribora i mehanizacije (3710 m2)

PRIMEDBA 6: Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada „Službeni glasnik RS”, broj 92 od 5. decembra 2010. članom 5 definisano je da se različite vrste opasnog otpada uskladištene na istom prostoru moraju odlagati odvojeno. Ovde je planirano da se u skladišnom prostoru skladišti otpad različitog indeksnog broja, što nije u skladu sa Pravilnikom. Zakonom o upravljanju otpadom, članom 44 navodi se da je zabranjeno je mešanje različitih kategorija opasnog otpada ili mešanje opasnog otpada sa neopasnim otpadom, drugim supstancama i materijama.

7. Povećanje količine otpada

Broj strane: 51

Deo iz dokumenta: NIS Rafinerija nafte Pančevo tvrdi da se trudi da suzbije nastajanje otpada, što  je navedeno i u njenim najvažnijim internim dokumentima i SD 09. 03. 04. Standardu društva Upravljanje otpadom u NIS a. d. Novi Sad. Ukoliko je prevencija nedostatna ona primenjuje tehnike kojima se stvaranje otpada svodi na najmanju moguću meru.

PRIMEDBA 7: Na stani 51 dokumenta, u tabeli prikazano je da se od 2012. do 2019. povećala količina opasnog otpada za čak 5,11 puta za samo sedam godina i da je generisana količina opasnog otpada u konstantnom porastu, iz čega se može jasno videti da ne postoji nikakvo smanjenje generisanja otpada. Na strani 10 dokumenta navodi se da neće biti povećanje kapaciteta skladišta, dok se na osnovu tabele može zaključiti da količine opasnog otpada različitih vrsta kostantno rastu.

8. Nedostatak svih neophodnih informacija

Broj strane: 52

Deo iz dokumenta: Tabela 17 Generisana i zbrinuta količina opasnog i neopasnog otpada u t u NIS RNP i načini otpremanja i trajnog zbrinjavanja u saradnji sa ovlašćenim operaterima za postupanje sa otpadom (1. I 2019 – 31. XII 2019)

PRIMEDBA 8: U tabeli nedostaje podatak koji se odnosi na R/D tretman/odlaganje. Ta informacija je neophodna da bi se znalo na kakav tretman ide otpad ili kako se deponuje. R/D oznake se nalaze u Dokumentu o kretanju otpada.

9. Nedostatak operatera

Broj strane: 52

Deo iz dokumenta: Tabela 17 Generisana i zbrinuta količina opasnog i neopasnog otpada u t u NIS RNP i načini otpremanja i trajnog zbrinjavanja u saradnji sa ovlašćenim operaterima za postupanje sa otpadom (1. I 2019 – 31. XII 2019)

PRIMEDBA 9: Prema podacima iz tabele 17 može se zaključiti da ne postoji uspostavljena saradnja sa ovlašćenim operaterom za upravljenje Istrošenim katalizatorima kontaminiranih opasnim supstancama indeksnog broja (160807*). Zakonom o upravljanju otpadom, članom 36, definisano je da opasan otpad ne može biti privremeno skladišten na lokaciji proizvođača, vlasnika i/ili drugog držaoca otpada duže od 12 meseci, te je neophodno obezbediti operatera koji će ovaj otpad pre određenog roka preuzeti.

10. Zastarelost korišćenih podataka

Broj strane: 52, 53, 54

Deo iz dokumenta: Tabela Tabela 17 Generisana i zbrinuta količina opasnog i neopasnog otpada u t u NIS RNP i načini otpremanja i trajnog zbrinjavanja u saradnji sa ovlašćenim operaterima za  postupanje sa otpadom (1. I 2019 – 31. XII 2019)

Tabela 18 Planiran skladišni prostor za projektovanu količinu zauljenog opasnog otpada proračunate na osnovu proizvedene mase opasnog otpada u 2018. godini sa karakterizacijom otpada

PRIMEDBA 10: Zakonom o upravljanju otpadom, član 75, proizvođač, vlasnik i/ili drugi držalac otpada, izuzev domaćinstva, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, pa se postavlja pitanje zbog čega su korišćeni podaci iz 2018. godine, budući da se za izradu Strateške procene uticaja ne koriste podaci stariji od šest meseci. Da bi se postigla svrha izrade starteške procene uticaja objekta neophodno je da podaci na osnovu kojih se ona izrađuje, odnosno podaci koji se koriste kako bi se procenio uticaj objekta, budu što precizniji i relevantniji u trenutku njene izrade.

11. Zastarelost korišćenih podataka

Broj strane: 55

Deo iz dokumenta: NIS Rafinerija nafte Pančevo vodi evidenciju o opasnim hemikalijama koje upotrebljava, proizvodi i skladišti na nivou čitavog preduzeća.

Tabela 22 Bilans opasnih hemikalija u NIS Rafinerija nafte Pančevo za 2016.godinu.

PRIMEDBA 11: Za izradu Strateške procene uticaja na koriste se podaci stariji od šest meseci. U Izveštaju o strateškoj proceni korišćeni su podaci iz 2016. godine. U skladu sa Zakonom o hemikalijama, članom 19 snabdevač je dužan da vodi evidenciju o hemikalijama. Da bi se postigla svrha izrade starteške procene uticaja objekta neophodno da podaci na osnovu kojih se ona izrađuje, odnosno podaci koji se koriste kako bi se procenio uticaj objekta, budu što precizniji i relevantniji u trenutku njene izrade.

Primerak primedbe možete da skinete sa ovog linka https://bit.ly/3wlYAnc i da ga do 15 sati predate Pisarnici Gradske uprave ili u subotu na pošti.

One Comment to: Primedbe na Nacrt plana za izgradnju skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada u Rafineriji nafte

  1. Orvel

    maj 22nd, 2021

    Polako ali sigurno rezim na vlasti u Pancevu, vraca nas u proslost. proslost ali ne onu u kojoj smo ziveli pristojnim i sigurnim zivotom, besplatno se lecili i skolovali vec onu proslost u kojoj nas je hemijska industrija trovala,proslost u kojoj smo se ponosili gradom u zelenilu a danas se ne ponosimo investitorskim varvarstvom i njihovim zdanjima. proslost u kojoj smo se ponosili odlicno osvetljenim ulicama a danas pod farsom napredka i korupcije, zamenom sijalica licimo na kasabu iz sredine proslog veka. jos da nas rezim danas dokrajci novom havarijom Promista ili buduceg skladista opasnog otpada u RNP pa da i Pancevo postane proslost.

    Odgovori

Ostavi komentar

  • (not be published)